Historisk arkiv

Nytt regelverk skal sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– I forbindelse med at et nytt drosjeregelverk trer i kraft 1. november, ønsker vi å sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen. Derfor foreslår vi nå endringer som skal bidra til å motvirke uregelmessigheter og juks i drosjenæringen, og tilstrekkelig kontroll med de nye ordningene. Blant annet legger vi nå til rette for fortsatt innrapportering til skattemyndighetene ved at også andre formidlere av drosjetjenester enn drosjesentraler blir underlagt krav om tredjepartsrapportering, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Stortinget har tidligere vedtatt endringer i drosjereguleringen som skal tre i kraft 1. november 2020. Iverksettelsen er utsatt fra 1. juli, som følge av covid-19-pandemien.

I dag fremmer Samferdselsdepartementet et lovforslag for Stortinget som skal gi departementet hjemmel til å utpeke tilsynsmyndighet for nye kontrollutrustninger og til å kreve gebyr for tilsynet. Det er også foreslått lovhjemmel som skal bidra til at alle formidlere av drosjetjenester skal rapportere tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene.

Forslaget skal sørge for tilsyn og kontroll av andre kontrollutrustninger enn taksameter når nærmere regler for dette kommer på plass. I tillegg skal forslaget legge til rette for tredjepartsrapportering til skattemyndighetene når drosjetjenester blir formidlet på andre måter enn gjennom drosjesentral. Regelendringene sikrer nødvendig hensyn til kontroll, slik taksametrene gjør i dag.