Historisk arkiv

4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Trafikksikkerhet er et felles ansvar. Innsatsen fra kommunene, frivillige, interesseorganisasjoner og andre aktører er helt avgjørende for at færre dør eller blir skadd på norske veier. Derfor gir vi i år 4 millioner kroner i støtte til trafikksikkerhetstiltak landet over. Støtten går i år særlig til tiltak rettet mot myke trafikanter, kompetanse- og kunnskapsutvikling hos barn og unge, men også fysiske tiltak for økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.


Samferdselsminister Knut Arild Hareide møtte representanter for Miljøagentene onsdag, og overrakte nyheten om tilskuddet organisasjonen får til konkurransekampanjen "Beintøft". Foto: Tornøe / Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til lokale trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken, sier Hareide.

I år har disse prosjektene fått midler:

 • Trygg Trafikk Nordland er tildelt 125 000 kroner til utvikling av et digital kurs i sikring av barn i bil, tilpasset bruk i voksenopplæringen og introduksjonsprogrammet.
 • Ung i trafikken er tildelt 470 000 kroner for å gjennomføre pilotprosjektet Rus, holdninger og atferd i valgfag trafikk. Prosjektet er knyttet opp mot konkrete læreplanmål for valgfag trafikk i 10. klassetrinn på ungdomsskolen.
 • Nullvisjonen Agder er tildelt 90 000 kroner for å gjennomføre treningsdager på bane, for MC-førere i alle aldre hvor målet er å øve svingteknikk og trene egne ferdigheter for å redusere ulykkesrisikoen.
 • Miljøagentene er tildelt 200 000 til konkurransekampanjen Beintøft, for å engasjere elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Å redusere biltrafikken rundt skoler er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Miljøagentene samarbeider med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget i grunnskolen, politiet, Syklistenes Landsforening og retursamarbeidet Loop.
 • Trygg Trafikk Vestfold og Telemark er tildelt 75 000 kroner i støtte til markeringen «Lys til ettertanke» for 2021, som setter søkelyset på trafikkulykker og ofrene på norske veier.
 • Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er tildelt kr 100 000 kroner til gjennomføring av den landsdekkende trafikksikkerhetskampanjen "Venner på veien" og til å lage en nye filmer, samt nytt informasjonsmateriell som deles ut på skolene.
 • Team Trysil Mekkeklubb er tildelt 200 000 kroner i støtte til sitt klubbtilbud og deres langsiktige arbeid i skjæringspunktet mellom kunnskap/mekkeferdigheter og ungdommers forhold til lover/regler og ombygging av biler i tett samarbeid med Statens vegvesen og politiet.
 • FAU Låby skole er tildelt 47 000 kroner i støtte til å gjennomføre flere trafikksikkerhetstiltak ved skolen, herunder blant annet innkjøp av refleksvester og utlånssykler. I tillegg skal utvalget øke bevisstheten blant foresatte og barn rundt konsekvensene og farene knyttet til sykling uten hjelm, mangel på refleks, oppmerksomhet i trafikken som bilfører og gående med tanke på mobilbruk, sikring av barn i bil.
 • Halden kommune foreldreutvalg er tildelt 80 000 kroner i støtte til innkjøp av 400 oransje skolesekker til førsteårselever i kommunen. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunalt foreldreutvalg Halden og foreldreutvalgene hos hver av skolene i Halden kommune.
 • Åseral Frivilligsentral er tildelt 150 000 kroner i støtte til prosjektet Bruk Håve. Prosjektet retter fokuset mot holdningsskapende arbeid mot unge førere, og er et samarbeid mellom Audnedal Frivilligsentral, Hægebostad Frivilligsentral, Åseral Frivilligsentral, Eiken Snøscooterklubb, Åseral Snøscooterklubb, folkehelsekoordinatorer i kommunene og politi.
 • Norsk Motor Klubb (NMK) Kvinesdal er tildelt 50 000 kroner til prosjektet En plass å vér. Prosjektet er et samarbeid mellom NMK Kvinesdal og Kvinesdal kommune. Tiltaket er en del av det kommunale trafikksikkerhetsprosjektet Kjør med ved.
 • Sokndal kommune er tildelt 78 000 kroner i støtte til å lage en sykkelgarasje, kjøpe inn av sykler og hjelmer samt utstyr til sykkelløype. Bakgrunnen for tiltaket er et mål og ønske om å flytte sykkelopplæringen slik at den kan foregå lokalt, på og rundt skolen.
 • Færder kommune er tildelt 130 000 kroner i støtte til innkjøp av digital fartstavle og til gjennomføring av trafikksikkerhetskampanje av- og for ungdommer.
 • Norsk Motor Klubb (NMK) Hell Motorsport er tildelt 250 000 kroner i støtte til et samarbeidsprosjekt med Norges Automobil Forbund avd. Stjørdal (NAF) på Lånkebanen på Hell. Formålet med prosjektet er å øke ungdommenes kjøreferdigheter og forståelse for sikkerhet og risiko forbundet med kjøring i tillegg til bilens og sjåførens egne begrensninger.
 • Gildeskål kommune er tildelt 120 000 kroner for å bedre trafikkløsningen for holdeplass for skolebussen ved Inndyr skole.
 • Gjesdal kommune er tildelt 300 000 kroner i støtte til deres hjertesone-arbeid. Arbeidet retter seg primært mot den fysiske tilretteleggingen rundt skolene, inkludert skilting og merking, samt kommunikasjonen mot foreldre.
 • Dalen grendelag er tildelt 360 000 kroner i støtte til etablering av veilys langs fylkesvei 616, for å bedre trafikksikkerhetssituasjonen for særlig de gående og syklende.
 • Syklistenes Landsforening (SLF) er tildelt 250 000 kroner i støtte til flere tiltak og prosjekter rundt lyktbruk på sykkel. SLF skal blant annet øke faktagrunnlaget på lysbruk hos syklister og avholde lykteaksjoner med lykttelling og utdeling av sykkellykter.
 • Drive for Life (DFL) er tildelt 750 000 til prosjektet Sammen redder vi liv. DFL er et tilpasset aktivitetstilbud for bilinteresserte og risikoutsatte bilførere opp til 24 år. Et viktig mål er å skape varig atferdsendring og hensynsfulle trafikanter gjennom positive opplevelser, mestringsfølelse og økt sosial kompetanse.
 • Haugesund Røde Kors er tildelt 50 000 kroner i støtte til deres kampanje med fokus på trafikksikkerhet for syklende og økt bruk av sykkellys.
 • Norges Cykleforbund er tildelt 150 000 kroner til prosjektet Jeg skal bare. Prosjektet har som mål å øke trafikksikkerheten rundt spesielt norske barne- og ungdomsritt med en kampanje knyttet til bevisstgjøring av vaktenes myndighet.
 • Alta kommuneer tildelt 50 000 til sykkelkampanjer og ulike tiltak som fremmer trafikksikkerheten for syklende og gående i Alta. Innsatsen er et samarbeid mellom Sykkelbyen Alta ved Alta kommune, Syklistenes Landsforening avdeling Alta og Trygg Trafikk Finnmark.