Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Grensekryssende persontog: Hurtigarbeidende gruppe ledet av Jernbanedirektoratet skal vurdere muligheten for å gjenoppta trafikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Etter 12. mars i fjor har persontogene mellom Norge og Sverige vært innstilt som følge av innreisebegrensinger og test- og karanteneplikt. Etter hvert som hverdagen normaliserer seg, er det bare positivt om reisende mellom våre to land kan velge toget. Den ferske klimarapporten fra FN har gitt oss en viktig påminnelse om dette. Men pandemien gjør det nødvendig å innrette et koronatest- og kontrollregime som er egnet for denne typen grensekryssende trafikk. Vi har nå bedt Jernbanedirektoratet om å komme tilbake med en vurdering av dette om en uke, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å se nærmere på hva som må til for å normalisere det grensekryssende persontogtilbudet.

For å ivareta myndighetenes krav til koronatesting og innreisekontroll, er det viktig å vurdere om og hvordan disse kravene kan tilpasses jernbanesektoren. I brevet fra Samferdselsdepartementet går det fram at et slikt test- og kontrollregime bør være forholdsmessig og ta høyde for den forventede etterspørselen etter togreiser gjennom høsten. Samtidig må et slikt regime ta høyde for eventuelle justeringer i kravene knyttet til test- og personkontroll for innreise.

Hurtigarbeidende gruppe ledet av Jernbanedirektoratet Jernbanedirektoratet er i denne prosessen bedt om å etablere en hurtigarbeidende gruppe som for øvrig skal bestå av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at Jernbanedirektoratet har løpende dialog med de berørte togselskapene, slik at den grensekryssende togtrafikken kan gjenopptas på kort varsel, dersom den hurtigarbeidende ekspertgruppen anser det som hensiktsmessig.    

Jernbanedirektoratets frist for å svare på oppdraget fra Samferdselsdepartementet er 24. august 2021.

For flere opplysninger – se:

  • Brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet