Historisk arkiv

Historisk arkiv

Innrettingen av testsenter på Fiskebøl er klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen etablerer senter for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning på Fiskebøl i Vesterålen.

– Regjeringen er opptatt av å styrke arbeidet med å hindre eller redusere skade på naturmiljøet, særlig i sårbare arktiske områder. Derfor er jeg glad for at vi nå skal bygge et senter på Fiskebøl for å teste ut teknologi, prøve ut materiell og legge til rette for øving for de som skal ut og rydde i utfordrende værforhold når en hendelse inntreffer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kystverket skal etablere et test- og øvingssenter for å utvikle metoder for å bekjempe akutt forurensning under ulike klimatiske tilstander, blant annet arktiske forhold, og for å kunne øve innsatspersonell i slike forhold. Senteret vil bygge opp under og styrke arbeidet med beredskap mot akutt forurensning.

Utbyggingen av senteret er foreløpig beregnet til å koste om lag 300 millioner kroner. Etter planen settes spaden i jorda i 2023.

Kan ta en internasjonal rolle

Senteret skal legge til rette for både testing og øving. Dette vil styrke beredskapen mot akutt forurensning, særlig i nordområdene, ved at det vil være mulig å identifisere og utvikle teknologier som er godt tilpasset bruk i slike områder. Senteret vil både kunne bli et nasjonalt øvingssenter for opprydding av akutt forurensning på strender, og vil også kunne ta en rolle som et internasjonalt senter for øving i arktiske forhold.

– I tillegg til Kystverkets egen FoU-aktivitet vil senteret også kunne legge til rette for annen forskningsaktivitet. Grønt skifte i fremdriftssystemer utfordrer dagens beredskapssystemer. Utvikling av alternative drivstofftyper og batterier skaper nye utfordringer og behov for ny kunnskap, og jeg mener at senteret på Fiskebøl kan bli et testanlegg for håndtering av disse, sier Hareide.

Det er Kystverket som skal gjennomføre den videre planleggingen og etableringen av senteret på Fiskebøl. Det skal etableres et innendørs klimaregulert basseng for å kunne gjennomføre repeterbare, kontrollerte forsøk i kaldt klima. Det skal også bygges et utendørs molobasseng med strandlinje. I tillegg vil det bygges fasiliteter for feltforsøk og for testing av dispergering og brenning som oppryddingsmetoder. Dispergering innebærer å tilsette et dispergeringsmiddel (en flytende, kjemisk løsning) som fremskynder oppdelingen av oljeflak og løser opp oljen til små dråper som spres, fortynnes og brytes ned i vannmassene.