Historisk arkiv

Klimapakken "Fit for 55": EU med flere lovforslag som berører transportsektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Norge har ambisiøse mål for grønn mobilitet og vi vil samarbeide tett med EU for å nå viktige klimamål for transportsektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

EU-kommisjonen la i dag fram regelverkspakken "Fit for 55" som inneholder flere forslag som berører transportsektoren. Regelverkspakken skal sikre at EU når sitt forsterkede klimamål for 2030 om å redusere netto-utslipp med minst 55 prosent sammenlignet med 1990. Samferdselsdepartementet skal nå vurdere forslagene fra EU sammen med øvrige departement.

"Fit for 55" inneholder blant annet forslag til endringer i direktivet om lade- og fyllepunkter for alternative drivstoff og strengere CO2-krav rettet mot bilprodusenter som selger person- og varebiler i Europa. Samferdselsdepartementet har et hovedansvar for å følge opp disse to forslagene.

Ambisiøse mål

– De ambisiøse målene Norge og EU har forutsetter at det skjer en fortsatt teknologisk utvikling. EUs krav til bilprodusenter og arbeid med CO2-utslippsstandarder for personbiler bidrar til en slik utvikling. Nå ser vi frem til å gå gjennom forslagene, sier Hareide.

Norge har uttrykt til Kommisjonen at det er viktig at de i revisjonen av direktivet om fylle- og ladestasjoner tar hensyn til at ulike land har ulike behov. Norge er et langstrakt og værhardt land som er avhengig av pålitelige fremkomstmidler og gode løsninger for infrastruktur. Fungerer teknologien her, vil teknologien trolig fungere andre steder også.

I forslagene er det regelverk som vil kunne utvikle nullutslippsteknologi i transportsektoren slik at denne blir billigere og bedre. Kommisjonen legger blant annet opp til at nybilsalget innen 2035 utelukkende er nullutslippsbiler. Teknologiutvikling er noe som kommer alle til gode. For Norges del kan det gi et bidrag til oppnåelse av målet om at nybilsalget i Norge innen 2025 bare består av nullutslippsbiler.

Høring – ønsker innspill fra norske aktører

Samferdselsdepartementet setter nå i gang arbeidet med å vurdere forslagene og utarbeide norske posisjoner. Departementet ønsker innspill fra berørte aktører og vil så snart som mulig sende regelverksforslagene på høring.

Transportsektoren berøres også av flere av forslagene i "Fit for 55". Dette gjelder revisjon av EUs kvotesystem ETS, revisjon av regelverk for bærekraftig drivstoff i luftfarten og maritim transport (RefuelEU Aviation og FuelEU Maritime) og revisjon av fornybardirektivet. EU-kommisjonen har i forkant av fremleggelsen av regelverkspakken varslet at skipstrafikk skal innlemmes i ETS og veitrafikk og bygg skal få et eget kvotesystem.

Se også pressemelding fra Klima- og miljødepartementet: Ambisiøs klimapakke frå EU-kommisjonen

Mer informasjon (EU-kommisjonens nettsider)