Historisk arkiv

Nå kan du få gebyr for parkering og kjøring med elsparkesykkel i skiltede forbudssoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er et populært og fleksibelt supplement til det øvrige mobilitetstilbudet, særlig i de største byene. Samtidig gir det betydelige utfordringer i form av ulykker og konflikter med andre trafikanter, og fremkommelighetsutfordringer for andre trafikanter. Nå vil vi gi ytterligere mulighet til å håndheve regelverket effektivt, ved at kommunene kan gi gebyr for parkering i parkeringsforbudssoner og politiet kan ilegge forenklet forelegg i soner med bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

18. mai trådte flere nye regler i kraft, blant annet muligheten for å ilegge parkeringsgebyr for feilparkeringer med små elektriske kjøretøy. Samtidig ble det mulig for kommunene å sette opp nye skilt med parkeringsforbudssoner, bruksforbudssoner og fartsgrensesoner for å regulere små elektriske kjøretøy.

Effektiv håndheving av lokale skilt

Regjeringen gir nå kommunene og politiet mulighet til å ilegge parkeringsgebyr, også for overtredelser av skiltede parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy, i likhet med andre overtredelser av parkeringsreglene for slike kjøretøy. Gebyret er på 900 kroner. Politiet kan videre ilegge forenklet forelegg ved overtredelser av skiltede innkjøringsforbud og bruksforbudssoner for små elektriske kjøretøy. Satsen er på 1300 kroner. Det tydeliggjøres også at skiltede fartsgrensesoner for små elektriske kjøretøy kan håndheves med forenklet forelegg.

– Det skal bli enda tydeligere hva som er lov og ikke lov i bruken av elektriske sparkesykler. Derfor vil det nå kunne komme soner hvor det ikke er lov til å parkere eller bruke elsparkesykler flere steder, og soner med bestemte fartsgrenser. Det er kommunene selv som innfører slike soner, sier Hareide.

Kommunene kan selv regulere utleie

Videre har kommunene også fått et annet nytt verktøy for å håndtere lokale utfordringer med utleie av små elektriske kjøretøy.

– Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn ble vedtatt av Stortinget 14. juni, og er nå trådt i kraft. Det betyr at kommunene nå har adgang til å regulere utleie av elsparkesykler der virksomheten baserer seg på at elsparkesyklene parkeres på offentlig grunn. Jeg har tro på at dette kan bli et effektivt verktøy for mange kommuner, sier Hareide.