Historisk arkiv

Skal få bedre oversikt over skadde i trafikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Det er langt flere som blir hardt skadd i trafikken enn det som fremgår av den offisielle statistikken. Nå skal informasjon fra legevakt og sykehus gi oss et mer korrekt bilde av virkeligheten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Den offisielle ulykkesstatistikken baserer seg på politirapporterte ulykker, men helsevesenet sitter på tall på antall skadde som er betydelig høyere enn de tallene politiet og Statens vegvesen opererer med. I 2020 viste de offisielle tallene at 627 personer ble hardt skadet i veitrafikken, mens det reelle tallet trolig var opp mot 2000 personer.

– For å kunne sette inn de riktige tiltakene for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, er vi avhengige av så god oversikt over ulykkesbildet som mulig. Når vi ser at det hvert år blir skadet tre ganger så mange i trafikken som det som kommer fram i den offisielle ulykkesstatistikken, må vi ta grep for å få bedre kunnskap. Derfor vil vi nå sette i gang et prosjekt for innsamling av gode data fra sykehus og legevakter for å få et mer fullstendig bilde over alvorlige skader i veitrafikken, sier Hareide.

Særlig stor underrapportering av sykkel- og elsparkesykkelulykker

Beregninger av underrapporteringen viser at den offisielle statistikken over politirapporterte trafikkulykker med personskade bare fanger opp om lag 37 prosent av de hardt skadde som behandles i helsevesenet. Underrapporteringen er særlig stor for enkelte trafikantgrupper, som syklister og elsparkesyklister, men også for bilførere og bilpassasjerer.

– Bedre oversikt og kunnskap om de hardt skadde i veitrafikken er avgjørende i det videre arbeidet for nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken. Mens vi har hatt en formidabel nedgang i antall drepte, har vi ikke hatt samme gode utvikling i antallet hardt skadde. Skal vi nå ambisjonene i Nasjonal transportplan, må antall hardt skadde reduseres i et langt større omfang. Nå vil vi i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet sette i gang et prosjekt for innsamling av gode data fra ti utvalgte sykehus og syv kommunale legevakter for å få fram et mer fullstendig bilde over alvorlige skader i veitrafikken, sier Hareide.

Gjennom prosjektet vil regjeringen få en langt mer komplett oversikt over alle hardt skadde i trafikken og totalt antall skader. Dette vil også kunne gi et bedre bilde over alle skader, som arbeidsulykker, landbruksulykker og ulykker i barnehage og på lekeplasser. Prosjektet starter etter planen opp til neste år.