Historisk arkiv

Regjeringen setter i gang prøveordning med halv takst på hovedveien mellom Løten og Elverum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Fra fredag 19. februar kl. 12.00 blir det halv takst på hovedvei på riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum. Bilistene på sideveien slipper å betale. Dette er en prøveordning som varer i ett og et halvt år.

– Vi har sett at bompengeinnkreving på sidevei har gitt utfordringer for både voksne og barn som bor og ferdes langs disse veiene. Blant annet har sideveien mellom Løten og Elverum fått mer trafikk. Derfor halverer vi nå bompengetakstene på hovedveien for å se virkningen av dette. Prøveordningen er til glede for dem som skal på vinterferie og kjører denne veien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Prøveordningen vil gjelde for riksvei 3 og 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Innlandet. Innlandet fylkeskommune har som garantist for bompengelånet nå gitt sin tilslutning til en slik prøveordning.

Etter en 1,5 års prøveperiode skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering av prøveordningen. Som en del av evalueringen skal Statens vegvesen vurdere om midlene som er satt av til prosjektet gir økonomisk handlingsrom til å forlenge varigheten av prøveordningen utover 1,5 år.

Fakta om midlene til rv. 3/25:

  • I statsbudsjettet for 2021 er det satt av til sammen 296 millioner kroner til å redusere takstene på og langs denne veien.
  • 83 millioner kroner er allerede gått til å sikre en videre utsettelse av innkreving i bomstasjon på sidevei. I tillegg ble det satt av 213 millioner kroner til å redusere bompenger i tråd med regjeringens bompengeavtale fra 2019.
  • I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021 har Stortinget fremmet ønske om å innføre en prøveordning med halv takst på hovedvei og fritak i bomstasjon på sidevei.
  • Innlandet fylkeskommune har som garantist for bompengelånet gitt sin tilslutning til prøveordningen.