Historisk arkiv

Viktig avklaring om EUs fjerde jernbanepakke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Jeg er veldig glad for at Høyesterett i dag har kommet til den samme konklusjonen som oss, nemlig at Stortinget med alminnelig flertall kan vedta om Norge skal innføre EUs fjerde jernbanepakke. Dette er i tråd med det regjeringen har lagt opp til. Regjeringen ønsker en effektiv og moderne jernbane, der flere og mer fornøyde passasjerer og mer gods kan transporteres. Formålet med EUs fjerde jernbanepakke er også å styrke sikkerhetsarbeidet i sektoren og gjøre jernbanetransport mer attraktivt. Nå håper jeg Stortinget vil slutte seg til denne jernbanepakken, sier Knut Arild Hareide.

EUs fjerde jernbanepakke er en samling med nye regler for jernbanesystemet i Europa. Disse reglene handler om å forenkle og harmonisere prosessene for å godkjenne nytt togmateriell og gi sikkerhetssertifikat til togselskaper. I tillegg innføres krav som legger til rette for økt bruk av konkurranse på likeverdige vilkår. Samtidig bes Stortinget om å gi samtykke til at de direktivene og forordningene som til sammen utgjør EUs fjerde jernbanepakke tas inn i EØS-avtalen.

- Med EUs fjerde jernbanepakke skal det bli enklere og mindre byråkratisk å utvikle togtilbudet både nasjonalt og med tanke på de internasjonale tjenestene. Vi skal fortsette med å styre og utvikle den norske jernbanen i tråd med vår offensive politikk, og norske myndigheter skal kontrollere og ha siste ord når det gjelder å kjøre tog i Norge på en sikker måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høyesterett vurdering er i tråd med regjeringens syn
Regjeringen la i fjor vår fram lovforslag om innføring av EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Et flertall på Stortinget ba i forbindelse med behandlingen av lovforslaget Høyesterett om en vurdering om innføring av pakken kan vedtas med alminnelig flertall, slik regjeringen har foreslått. Høyesteretts konklusjon er i tråd med forslaget fra regjeringen. Høyesterett skriver i sammenfatningen blant annet:

«Slik det samlet fremstår for Høyesterett, er omfanget av myndighetsoverføringen begrenset, og de samfunnsmessige og politiske interessene som er berørt av de vedtakene som ERA får kompetanse til å treffe, fremstår ikke som sentrale.»

For flere opplysninger - se: