Historisk arkiv

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen
Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen i Norads nye lokaler i Oslo. Foto: Marte Lid/Norad

I dag la statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen frem konklusjonene i regjeringens rapport til FN om hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene. Sivilt samfunn og næringsliv vil også være til stede.

Rapporten peker på norske politiske prioriteringer så vel som utfordringer i oppfølgingen, både nasjonalt og internasjonalt. Utdanning, helse, likestilling, klima og bærekraftig forvaltning av hav, marine og andre naturressurser er blant de viktige målområder der Norge har et sterkt globalt engasjement. Samtlige departementer har bidratt til utarbeidelse av rapporten. Sivilt samfunn, næringsliv, akademia og Sametinget har også gitt innspill.

Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng: Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses. Dette er tre av de 17 bærekraftsmålene som FNs medlemsland vedtok i fjor høst. De gjelder for alle land og er et veikart for den globalinnsatsen for en bærekraftig utvikling. 

Sammen med Ghanas president John Mahama leder statsminister Erna  Solberg FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.  

Statsminister Erna Solberg legger frem konklusjonene i regjeringens rapport til FN om hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene.
Statsminister Erna Solberg legger frem konklusjonene i regjeringens rapport til FN om hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene. Foto: Marte Lid/Norad

- Tusenårsmålene var først og fremst mål som gjaldt utviklingsland. De «nye» bærekraftsmålene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Det betyr at vi alle er «utviklingsland». Innsats for å nå målene er en krevende oppgave som forener utenrikspolitikk og innenrikspolitikk. Vi skal bidra internasjonalt, samtidig som vi også har nasjonale oppgaver å ta tak i for å oppfylle målene. Jeg ser frem til å legge presentere rapporten senere i sommer for FNs generealsekretær under FNs høynivåmøte i New York, sier statsminister Erna Solberg. 

- Bærekraftsmålene kombinerer miljø, økonomi og sosial utvikling. På grunn av denne helhetlige tilnærmingen er bærekraftsmålene er vår store sjanse til å gjøre verden et bedre sted for alle, sier utenriksminister Børge Brende.

Når statsministeren 18. – 20. juli presenterer hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene under FNs høynivåforum i New York, er Norge blant de første landene som avlegger rapport. Samtlige departementer har bidratt til utarbeidelse av rapporten. Sivilt samfunn, næringsliv, akademia og Sametinget har også deltatt i dialog og gitt innspill.

Bærekraftsmålene erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt i år 2000. Tusenårsmålene var en suksess og mobiliserte til felles innsats mot fattigdom og for utvikling. Ekstrem fattigdom har blitt halvert. Ni av ti barn går nå på skole. Millioner av malaria- og HIV/AIDS-relaterte dødsfall har blitt avverget.Flere av tusenårsmålene har blitt videreført i bærekraftsmålene.

De 17 bærekraftsmålene

 1. Utrydde all fattigdom.
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
 3. Sikre og fremme god helse for alle.
 4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring.
 5. Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter.
 6. Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle.
 7. Sikre tilgang til bærekraftig ener gi som alle kan ha råd til.
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering.
 10. Redusere ulikhet i og mellom land.
 11. Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
 12. Sikre bærekraftig forbruk og produksjon.
 13. Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene.
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en bærekraftig måte.
 15. Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet, bekjempe ørkenspredning og stoppe og reversere erosjon.
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå
 17. Styrke mekanismene for implementering av målene, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.