Historisk arkiv

En nordområdestrategi for et fredelig, skapende og bærekraftig nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Veksten i Nord-Norge er høyere enn i resten av landet, og kommer hele Norge til gode. Regjeringen styrker den samlede innsatsen i nord for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, sier statsminister Erna Solberg. Dette er et viktig budskap i regjeringens nordområdestrategi som ble lagt frem i Bodø i dag.

Regjeringen vil styrke den helhetlige tilnærmingen til nordområdepolitikken og øke satsingen på kunnskapsbasert næringsutvikling og infrastruktur i nord.

- Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Sjømat, petroleum, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. Regjeringen presenterer nå en strategi for hvordan vi kan sikre ytterligere vekst. Det er de som bor i nord som vet best hvordan dette potensialet utløses. Nordområdepolitikken utvikles derfor i samarbeid med næringsliv, institusjoner og folkevalgte i nord, sier statsminister Solberg.

Den nye strategien bygger videre på regjeringens fem prioriterte innsatsområder fra rapporten Nordkloden fra 2014: internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur samt miljøvern, sikkerhet og beredskap. Disse områdene er alle avgjørende for en bærekraftig framtid i nord.

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. I nord møtes utenriks- og innenrikspolitikken. Livet nord på kloden handler både om storpolitikk og om hverdagen for alle som bor her. Godt internasjonalt samarbeid er avgjørende for å ivareta sikkerhet, miljø og ressurser i nordområdene.

- Vi har som kyststat et særskilt ansvar for å legge til rette for sikker og miljøvennlig aktivitet i nord. Regjeringen vil derfor etablere et miljø- og oljevernsenter i Lofoten/Vesterålen som skal bli et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling, sier utenriksminister Børge Brende.

På nordkloden er vi ikke adskilt av isen, men bundet sammen av havet. Nordområdepolitikken og havpolitikken må derfor ses i sammenheng.

- Norge skal fortsatt ha en ledende rolle i å utvikle og forvalte Arktis. På tross av uro mange steder i verden har vi greid å bevare Arktis som en fredelig region, preget av samarbeid. Det er helt grunnleggende for utviklingen av norske nordområder at vi kan løse felles utfordringer i nord sammen med våre naboer. Derfor vil vi investere mye i det internasjonale samarbeidet i Arktis, sier utenriksminister Brende.

Norge skal være ledende på kunnskap om, for og i nord. Dette vil bidra til nye arbeidsplasser og til at Norge kan sette dagsorden for utviklingen i nordområdene. Strategien varsler et tettere samarbeid med fylkeskommuner og kommuner i nord for å heve kvaliteten på utdanningen gjennom hele skoleløpet.

Et viktig mål er også å øke verdiskapingen i nordnorske bedrifter basert på de rike ressursene som finnes i nord. Særlig to grep er viktige. For det første vil regjeringen fremme utviklingen av flere konkurransedyktige leverandører. For det andre vil regjeringen gi bedriftene økt tilgang til forskning.

Gode samfunn bygges av dem som bor og jobber der. Regjeringen har derfor opprettet Regionalt nordområdeforum for tettere politisk dialog om nordområdepolitikken mellom nasjonale og regionale myndigheter og Sametinget.

- Nord-Norge har et enormt potensial for vekst, utvikling og arbeidsplasser. Ved å styrke kunnskapen, knytte kompetanse og forskning tettere til næringslivet og styrke lokalsamfunnene vil Nord-Norge bli den vekstkraften Norge trenger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Infrastruktur er en forutsetning for vekst og grønn omstilling. Regjeringen legger opp til tunge infrastrukturinvesteringer gjennom Nasjonal transportplan. Regjeringen vil arbeide for å få på plass bedre system for kommunikasjon i nordområdene og legge til rette for god bredbåndsdekning i Nord-Norge og flere fiberkabler fra Nord-Norge til utlandet. Transport er også et viktig tema for samarbeid med våre naboland. Ofte går raskeste vei ut av landet for norske eksportvarer via Sverige eller Finland.

- Regjeringen vil gjøre mer for å utnytte mulighetene det nordiske samarbeidet gir for vekst og utvikling i nordområdene. Norge, Sverige og Finland har en pågående dialog om hvordan landenes sterke næringer i nord kan utfylle hverandre. Infrastruktur er også et viktig samarbeidsområde, sier EØS- og EU-minister og nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen vil

  • Etablere et miljø- og oljevernsenter i Lofoten/Vesterålen som skal bli et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling
  • Vurdere å opprette et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø
  • Etablere et leverandørutviklingsprogram og enklere samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsinstitusjoner
  • Utlyse 24. konsesjonsrunde
  • Inngå et forpliktende samarbeid mellom stat, region og andre kompetansepolitiske aktører for økt kvalitet i utdanningsløpet
  • Innføre ettergivelse av studielån for lærere i nord
  • Investere 40 mrd. kroner i Nord-Norge i Nasjonal transportplan, 2018-2029
  • Få på plass bedre system for kommunikasjon i nordområdene
  • Legge til rette for god bredbåndsdekning i Nord-Norge og flere fiberkabler fra Nord-Norge til utlandet

Strategien er utarbeidet av Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med innspill fra en rekke miljøer.

Les strategien her

Nett-TV: Lansering av regjeringens nordområdestrategi 21. april 2017

Nett-tv Lansering av regjeringens nordområdestrategi

Se sendingen her

Se sendingen her