Historisk arkiv

Åpning for reiser mellom Norge og Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon. Utenriksdepartementet vil ikke lenger fraråde reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene.

Vurderingen av smittesituasjonen skal ta utgangspunkt i kriteriene som er laget for Norden, men kan tilpasses dersom det er nødvendig for å kunne gjøre en faglig vurdering av smittenivået.

- Det er land i verden som akkurat nå har en dramatisk smittesituasjon, og mange steder er det ustabilt. Med lav smitte innenlands, utgjør smitteimport fra utlandet kanskje den største risikoen for oppblussing av viruset her hjemme. Vi ser fortsatt hvordan nye smitteutbrudd, ofte lokalt og uforutsigbart, oppstår i ulike deler av Europa og verden. Samtidig kan vi ikke holde stengt for alltid. Vi må finne balansen som gir oss størst mulig trygghet og minst mulig smitterisiko, sier statsminister Erna Solberg.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer, systemer for smittesporing og informasjon. Det gjøres en helhetsvurdering basert på denne informasjonen.

- Selv om Utenriksdepartementet fra 15. juli gjør unntak fra reiserådet for de landene Folkehelseinstituttet anbefaler, er det ikke en oppfordring til å reise. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Dersom det oppstår ny smittespredning og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres.

Oppdatert kart 10. juli
- Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en oversikt over hvilke land og områder som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Denne vil bli oppdatert hver 14. dag og inkludere Norden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For reisende som er bosatt i land eller regioner innenfor Schengen/EØS med et for høyt smittenivå, eller fra land som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen, vil det gjelde regler om innreisekarantene også etter 15. juli.

For denne gruppen stilles det krav til bestilling av, eller skriftlig avtale om, et sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge de 10 første dagene i landet, eller den perioden personen skal være i landet om det er kortere enn 10 dager.

Kartet for Schengen- og EØS-området vil bli oppdatert 10. juli.

Testing av arbeidstakere
Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte mandag 22. juni et annet unntak fra karanteneplikten for arbeidsreisende fra EØS/Schengen-området. Arbeidstakere som er bosatt i Schengen- og EØS-områdene og kommer til Norge for å jobbe, kan slippe karantene ved negative tester på SARS-CoV-2. Dette vil også gjelde for arbeidstakere fra områder i Europa som ikke har en tilfredsstillende smittesituasjon fra 15. juli.

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas dag fem etter ankomst. Frem til første negative test, har personen karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge, men må være i karantene på fritiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. Det er arbeidsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Det er opp til arbeidsgiveren om en slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid for dem.