Historisk arkiv

Styrker innsatsen mot muslimhat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen la i dag frem en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Planen kommer fordi diskriminering og hets av muslimer er et økende problem i Norge.

– Det er et problem i vårt samfunn at ulike minoriteter blir utsatt for rasisme. Noen minoriteter er spesielt utsatt, blant annet jøder og muslimer. Vi har allerede en egen innsats for å bekjempe antisemittisme, og nå legger vi også frem en egen plan for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer. Den kommer i tillegg til det øvrige arbeidet mot rasisme generelt, sier statsminister Erna Solberg.

– Denne planen er utarbeidet med et alvorlig bakteppe. Diskriminering og hets av muslimer har økt i omfang de senere årene, også i Norge. Vi kan ikke ha et samfunn der noen skal oppleve utrygghet og bli møtt med negative holdninger på grunn av religion eller etnisk bakgrunn, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Handlingsplanen tar utgangspunkt i Granavollplattformen som stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

Handlingsplanen har en bred tilnærming og inneholder både nye initiativer og bygger videre på tiltak og innsats i allerede igangsatte handlingsplaner og strategier.

Planen har fire innsatsområder:

  • Dialog og møteplasser
  • Trygghet og sikkerhet
  • Kunnskap og kompetanse om diskriminering av og hat mot muslimer
  • Innsats mot hat og diskriminering utenfor Norge

Til sammen inneholder planen 18 tiltak. Blant de viktigste tiltakene finner vi:

  • Etablering av en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer
  • Utredning av en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Målet med dette prosjektet er å bryte ned fordommer og bidra til å forhindre diskriminering av og hat mot muslimer gjennom å formidle kunnskap om muslimsk identitet, tilhørighet, kultur, og samfunnsforhold i Norge. Brobygging, demokratisk medborgerskap og mangfold blant muslimer er sentrale elementer i prosjektet. Det skal også ha en tydelig dialogbasert profil med ungdom som målgruppe
  • Det er opprettet en ny tilskuddsordning for sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn.
  • Hatkriminalitet rettet mot muslimer registreres som hatmotiv i politiets straffesaksregister.
  • Støtte til et minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august.
  • Innhente mer kunnskap om diskriminering av muslimer på ulike arenaer, for eksempel i arbeidslivet

Handlingsplanen vil gjelde i perioden 2020 til 2023. Seks departementer har ansvar for å gjennomføre tiltak innenfor eget område. Dette er Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Utenriksdepartementet.