Historisk arkiv

Svar på spørsmål om nasjonale energiselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om Norge har foreslått regler på energifeltet som skal forplikte landene til å hindre at "nasjonale energiselskaper får en dominerende posisjon".

Skriftlig spørsmål nr. 363 (2015-2016)
Datert 16.12.2015

Fra representanten Svein Roald Hansen (Ap) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Er det riktig at Norge, eventuelt sammen med Island, har foreslått regler på energifeltet som skal forplikte landene til å hindre at "nasjonale energiselskaper får en dominerende posisjon"?

Utenriksministeren sitt svar:
Norge og Island har i Tisa-forhandlingene foreslått avtalebestemmelser om handel med energirelaterte tjenester. Forslaget omfatter bestemmelser som fastsetter hva som skal forstås med energirelaterte tjenester, i tillegg til bestemmelser om markedsadgang, om suverenitet over energiressurser, om retten til å regulere og om konkurranse. Det bygger på Tisas generelle bestemmelser, som er basert på WTO-avtalen om handel med tjenester – Gats-avtalen fra 1995. Det inneholder ikke regler som vil forplikte oss til å hindre at nasjonale energiselskaper får en dominerende posisjon. Forslaget slik det ble lagt fram av Island og Norge i januar 2014, er lagt ut på regjeringen.no.

Formålet med forslaget er å få et godt forhandlingsresultat på et område som er viktig for Norge. Det viktigste er å få avtalefestet ikke-diskriminerende markedsadgang tilsvarende det høye nivået som Norge er forpliktet til gjennom Gats-avtalen.

Norsk leverandørindustri innenfor offshore olje og gass har økende omsetning internasjonalt. I 2014 var omsetningen beregnet til 195 milliarder kroner, handel med tjenester utgjorde omtrent to tredjedeler av dette beløpet. Energirelaterte tjenester er derfor en av våre viktigste prioriteringer i Tisa-forhandlingene. I en tid med utfordrende markedssituasjon på det norske markedet, er det viktig å skape et solid og forutsigbart grunnlag for næringen internasjonalt.

Forslaget som gjelder ressursforvaltningen bekrefter at forpliktelser om adgang til markedet for tjenester, som energiselskapene benytter seg av, ikke på noen måte påvirker partenes suverenitet i forvaltningen av egne energiressurser, herunder organiseringen av energisektoren.

Heller ikke forslaget som gjelder konkurranse begrenser landenes mulighet til selv å velge hvordan de organiserer sin energisektor, eventuelt slik at de gir et nasjonalt energiselskap en dominerende posisjon. Utkastet sier imidlertid at partene skal arbeide for å dempe markedsforstyrrelser og konkurransehindringer på markedet for energirelaterte tjenester, inkludert forstyrrelser som har sin bakgrunn i eventuelle nasjonale energiselskapers dominerende posisjon. Dette reflekterer et generelt prinsipp om å begrense konkurransevridende virkninger av en dominerende markedsposisjon. Regjeringen mener dette er et sunt prinsipp, som supplerer arbeidet med å få avtalefestet ikke-diskriminerende markedsadgang for energirelaterte tjenester.