Historisk arkiv

Svar på spørsmål om norsk oljebistand til Angola

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) om hva ministeren gjør for at norsk oljebistand til Angola faktisk bidrar til at folket får nytte av oljerikdommen.

Skriftlig spørsmål nr. 475 (2015-2016).
Datert 22.01.2016

Fra representanten Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren:
Hva gjør utenriksministeren for å sørge for at norsk oljebistand til Angola faktisk bidrar til at folket får nytte av oljerikdommen?

Utenriksministerens svar:
Formålet med utviklingssamarbeidet med Angola er å bidra til bedre forvaltning av landets naturressurser og styrket arbeid med menneskerettigheter. Det overføres ingen direkte midler til angolanske myndigheter.

Av den norske bistanden til Angola på vel 53 millioner kroner i 2015 gikk om lag to tredjedeler til sivilt samfunn og forskning. 16 millioner kroner gikk til formidling av norske erfaringer og overføring av kompetanse til fire departementer i Angola: Petroleumsministeriet (1,3 millioner), fiskeriministeriet, energiministeriet og justis- og menneskerettighetsministeriet.

Situasjonen i Angola er utfordrende, og landet har svært svake institusjoner etter flere tiår med ødeleggende konflikt. Etter fredsslutningen i 2002 er antallet fattige i landet mer enn halvert. Angola-samarbeidet legger til grunn at styrket kompetanse i forvaltningen, i det sivile samfunn og i akademia vil bidra til redusert fattigdom gjennom en mer ansvarlig forvaltning av naturressursene, større åpenhet og sterkere folkelig kontroll.

I lys av lave oljepriser og økende press i økonomien har angolanske myndigheter gitt uttrykk for økt reformvilje. Samarbeidet om Olje for utvikling vil i så fall kunne bidra med nyttig kunnskap.

Olje for utvikling i Angola omfatter faglig rådgivning til petroleumsministeriet og støtte til det sivile samfunnet. I tillegg støttes relevant forskning. Samarbeidet bidrar til å øke innbyggernes mulighet til å stille krav om ansvarlig forvaltning og rettferdig fordeling. Programmets styrke er muligheten til å koble økt innsikt i oljesektoren med en dialog om åpenhet rundt inntektene og respekt for menneskerettighetene. I denne dialogen har norske myndigheter oppfordret Angola til å bli medlem av Eiti (Extractive Industries Transparency International), et spørsmål som på ny er til aktiv vurdering.

Det tar tid å se resultater av bistand. Olje for utvikling har et langsiktig perspektiv, men er samtidig gjenstand for løpende og kritiske vurderinger. Risikoanalysen det refereres til er bestilt av Norad, som ett av flere innspill til hvordan bistanden kan forbedres.

Analysen og konklusjonen viser til kritiske forhold som er viktige for norske myndigheters videre vurderinger og oppfølging. Fra norsk side vil vi gjennom hele programperioden ha et søkelys på risiko og på at programmet skal bidra til positive og målbare resultater.

Det norske Petroleumstilsynet er en ny og viktig aktør i samarbeidet med Angola, og vil bistå myndighetene i arbeidet med å redusere risikoen for ulykker og begrense eventuelle konsekvenser for mennesker og miljø. Økt kunnskap om og beredskap når det gjelder miljørisiko ved oljevirksomheten offshore, er viktig for både dagens fiskeri og fremtidige generasjoner.

Når det gjelder informasjon om pengeflyten i petroleumssektoren, viser det angolanske finansministeriet større åpenhet enn for få år siden. Blant annet publiseres jevnlig data for produksjon og eksportvolum, fordelt på prosjekt, og det utarbeides jevnlige avstemningsrapporter til parlamentet om overføringene fra selskapene til staten. Det er imidlertid fortsatt behov for mer tilgjengelig og forståelig informasjon.