Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spørsmål om stemmegivning i FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra representanten Per Willy Amundsen (Frp) om Norges stemmegivning på prosedyrespørsmålet knyttet til behandlingen av USAs resolusjon om kritikk av Hamas i FNs generalforsamling 6. desember.

Skriftlig spørsmål nr. 563 (2018-2019).
Datert 11.12.2018

Fra representanten Per Willy Amundsen (Frp) til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren klargjøre om Norges stemmegivning på prosedyrespørsmålet knyttet til behandlingen av USAs resolusjon om kritikk av Hamas i FNs generalforsamling 6. desember, var behandlet av politisk ledelse i UD eller om Norges FN-delegasjon besluttet at Norge skulle stemme avstående uten å involvere politisk ledelse?

Utenriksministerens svar:
Norge stemte den 6. desember for to resolusjonsforslag i FNs generalforsamling fremmet av henholdsvis USA og Irland. Norge stemte for USAs kritikk av Hamas i FNs generalforsamling. Norge deler kritikken mot Hamas og andre militante grupper i Gaza, som ble særlig uttrykt i den amerikanske resolusjonen, og vi stemte derfor for denne. Resolusjonen oppnådde ikke nok stemmer til å bli vedtatt.

Samtidig inneholdt ikke den amerikanske resolusjonen tydelige referanser til de viktigste FN-vedtakene for å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne, og målet om en forhandlet to-statsløsning. Dette ga vi uttrykk for i en stemmeforklaring. Dette ble veid opp i resolusjonen fremmet av Irland om tiltak for en omfattende fredsløsning for Midtøsten, som inneholdt noen av disse referansene, og som Norge derfor stemte for. 

Det ble også stemt over et prosedyreforslag om hvorvidt det skulle kreves 2/3 flertall eller simpelt flertall for å vedta det amerikanske resolusjonsforslaget. Det følger av FN-pakten at Generalforsamlingens vedtak i viktige spørsmål skal fattes ved to tredjedels flertall. Det gjelder blant annet anbefalinger vedrørende opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet. Videre er det praksis i FN at man foretar en helhetsvurdering hvor alle relevante faktorer trekkes inn. Det var i denne saken argumenter for begge løsninger. Etter en slik helhetsvurdering valgte Norge å avstå.

Alle norske stemmeavgivninger i FN er mitt konstitusjonelle ansvar.