Historisk arkiv

Svar på spørsmål om kostnader til fremme av Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan gi en oversikt over kostnadene knyttet til fremme av Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Skriftlig spørsmål nr. 1378 (2017-2018).
Datert 19.04.2018

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde, (Frp) til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren gi en oversikt over kostnadene knyttet til fremme av Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd, fra 2007 og frem til i dag?

Utenriksministerens svar:
Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022 ble annonsert i den vestlige valggruppen (WEOG) i New York i 2007. Tidspunktet var i tråd med den interne nordiske rotasjonsordningen, der et nordisk land stiller til valg til Sikkerhetsrådet hvert fjerde år.

WEOG har til enhver tid to av de ti valgte plassene i Sikkerhetsrådet som velges av FNs generalforsamling for to år av gangen. Kandidaturarbeidet er fokusert på å samle støtte gjennom vanlig diplomatisk virksomhet, innenfor Utenriksdepartementets eksisterende ressurser. Utenriksdepartementet utpekte en kampanjeleder/spesialrådgiver som ledd i opptrappingen i september 2016. Fra 2007 og frem til da var det ingen ekstra kostnader knyttet til kandidaturarbeidet.

Siden 2016 har kampanjeteamet i Avdeling for FN og humanitære spørsmål blitt styrket med 2,5 saksbehandlerstillinger. Stillingene er omdisponert innenfor departementets eksisterende personellressurser.

For øvrig er følgende ekstra ressurser til fremme av kandidaturet hittil satt av, alt innenfor Utenriksdepartementets eksisterende budsjettrammer:

  • Reiseutgifter: Forbruk fra 2016 til april 2018: 1,6 millioner kroner.
  • Økte utgifter for utenriksstasjoner, herunder FN-delegasjonen, og deres økte aktivitetsnivå for å fremme kandidaturet i 2017 og 2018: 2,7 millioner kroner.
  • Utgifter til utvikling av design, grafisk profil, brosjyrer og annet materiale for kampanjen som lanseres formelt i New York i år: 900.000 kroner i 2017.

Den videre kampanjefasen frem til valget, som finner sted i FN i juni 2020, vil innebære en intensivering av arbeidet for å fremme kandidaturet og sikre støtte fra FNs medlemsland. Dette inkluderer personellstyrking, reiser, besøk og representasjonsvirksomhet på politisk og diplomatisk nivå.

Kandidaturet er en høyt prioritert utenrikspolitisk satsing, og dette vil medføre at det må settes av midler for å dekke økte ressursbehov og kostnader.