Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spørsmål om patentrettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om hvordan Norge vil forholde seg til et nytt og separat patentregime for essensielle legemidler og vaksiner som skal brukes i offentlige helsetjenester og hva slags patentpolitikk regjeringen vil  gjennomføre når Norge tar over ledelsen av Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)?

Skriftlig spørsmål nr. 1857 (2020-2021).
Datert 09.04.2021

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Norge ble nylig valgt til leder i Trips-kommisjonen i WTO. Samtidig krever et massivt flertall av utviklingsland midlertidige unntak fra patentrettigheter, en såkalt waiver, for produksjon av covid-vaksiner, og erfaringer med dagens vaksineregime gjør at stadig flere tar til orde for et nytt og separat patentregime for essensielle legemidler og vaksiner som skal brukes i offentlige helsetjenester. Hvordan vil regjeringen forholde seg til slike krav, og hva slags patentpolitikk vil regjeringen gjennomføre når Norge tar over ledelsen av Trips?

Utenriksministerens svar:
India og Sør-Afrika fremmet i oktober 2020 et forslag om unntak for visse bestemmelser i WTOs avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (Trips-avtalen) for å forebygge, begrense og behandle covid-19.

Når det gjelder regjeringens vurdering av selve forslaget, viser jeg til svar på skriftlige spørsmål fra Stortinget i november 2020, henholdsvis nr. 425 (2020-2021) fra representanten Moxnes til statsministeren, og nr. 444 (2020-2021) fra representanten Lysbakken til meg.

For det første er forslaget er svært vidtgående. Det ville i praksis fjerne alle immaterielle rettigheter for et bredt utvalg produkter, både legemidler og medisinsk utstyr. Det er vidtgående også geografisk, og gjelder alle WTO-medlemmer, ikke bare de fattige utviklingslandene. For det andre er immaterielle rettigheter viktige som insentiver til forskning og utvikling av legemidler og medisinsk utstyr. Det er vanskelig å forutse konsekvensene et slikt bredt unntak ville ha. Norge frykter at et slikt forslag kan virke mot sin hensikt fordi vi risikerer redusert forskning på og utvikling av legemidler og medisinsk utstyr dersom insentivene svekkes. Jeg vil advare mot å gjennomføre denne typen eksperimentell handelspolitikk når vi står i en verdensomspennende pandemi der vi heller bør være opptatt av praktiske løsninger som gir oss flere vaksiner.

Det viktigste nå er å sikre tilstrekkelig produksjonskapasitet og distribusjon av vaksiner, samt videre utvikling av vaksinene for å sikre at de også beskytter mot nye varianter av viruset. En rekke eksperter på vaksineproduksjon og vaksineutvikling har påpekt at opphevelse av patentrettigheter og andre immaterielle rettigheter på kort sikt ikke vil føre til økt vaksineproduksjon. Dette oppnås mest effektivt gjennom samarbeid mellom produsenter og frivillige ordninger. Oppskalering av vaksineproduksjon og klargjøring av ytterligere produksjonsfasiliteter forutsetter et omfattende samarbeid mellom de ulike involverte aktørene om spørsmål knyttet til kvalitetssikring og teknologioverføring.

Norges ambassadør til WTO er nå valgt til leder for Trips-rådet. I WTO fattes alle viktige vedtak ved konsensus. WTO er en viktig del av det multilaterale systemet og det er viktig for Norge at organisasjonen fungerer godt. Dersom WTO skal være et relevant organ for å finne løsninger på globale utfordringer må ledere i råd og komitéer må forvalte sitt verv på en upartisk måte. Lederne må samarbeide med alle medlemmene for å finne frem til konsensus i saker det er uenighet om. Lederen for Trips-rådet skal ikke fremme eget lands politikk i rådet. En annen norsk diplomat vil føre ordet på vegne av Norge i Trips-rådet. Dersom Norge skulle opptre som en sterkt partisk leder av Trips-rådet ville det ikke være i tråd med norske interesser.

Forslaget fra India og Sør-Afrika har vært diskutert på en rekke møter i Trips-rådet siden oktober 2020. Utveksling av spørsmål og svar mellom forslagsstillerne og medlemmer som er skeptiske til forslaget har bidratt til en bedre forståelse av forslaget, men det har ikke vært mye bevegelse i posisjonene. Norge har i Trips-rådet spurt forslagsstillerne om de vurderer å fremme et revidert, mindre vidtgående forslag. Behandlingen vil fortsette i Trips-rådet under norsk ledelse med sikte på å oppnå konsensus om en løsning, men det er for tidlig å si hvordan en slik løsning vil kunne se ut. En løsning vil imidlertid kreve bevegelse fra partene på begge sider av dette spørsmålet. Jeg har også god dialog med WTOs generaldirektør om dette spørsmålet.

Parallelt bidrar Norge sterkt til å mobilisere politisk og økonomisk støtte til bekjempelse av pandemien. Norge har engasjert seg i flere internasjonale initiativer for å sikre global tilgang til – og effektiv distribusjon av – vaksiner til utviklingsland. Sammen med Sør-Afrika leder Norge et nytt globalt råd for den internasjonale bekjempelsen av covid-19-pandemien: Access to Covid-19 Tools-Accelerator (ACT-A). Rådet skal nettopp bidra til rettferdig global fordeling av covid-19 vaksiner, legemidler og diagnostikk, samt styrking av helsesystemer for å kunne ta disse i bruk. Vi har bidratt med over 4,5 milliarder kroner til dette arbeidet.

Globalt samarbeid har gitt ekstraordinære resultater på svært kort tid. Pr 15. april 2021 har 108 land mottatt over 38 millioner vaksinedoser gjennom ACT-As vaksinepilar Covax. Vaksinering med Covax-vaksiner er i gang i en rekke lav- og lavere mellominntektsland, blant annet Rwanda, Angola, Kenya og Nigeria. Gjennom Covax planlegges utrulling av mer enn to milliarder vaksinedoser innen utgangen av 2021, hvorav minst 1,3 milliarder vaksinedoser vil gå til de 92 fattigste landene.