Historisk arkiv

Norge leder menneskerettighets- og demokratikomitèen i OSSE

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge overtar ledervervet i OSSEs menneskerettighets- og demokratikomitè i 2014 etter en anmodning fra Sveits som har OSSE-formannskapet i år.

Norge overtar formannskapet i menneskerettighets- og demokratikomitèeen i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Komitèen er en av OSSEs viktigste arenaer for dialog om menneskerettigheter og demokrati. En stor del av organisasjonens arbeid er knyttet til å fremme menneskerettigheter, toleranse, rettssikkerhet og demokratisk styresett i medlemslandene.

Ambassadør Robert Kvile
Norges ambasssadør til OSSE, Robert Kvile. (Foto: OSSE-delegasjonen)

Norge overtar ledervervet i OSSEs menneskerettighets- og demokratikomitè i 2014 etter en anmodning fra Sveits som har OSSE-formannskapet i år. Sveits har følgende hovedprioriteringer for sitt formannskap: Økt dialog og samarbeid med sivilsamfunnet og forbedring av deltakerlandenes implementering av sine OSSE-forpliktelser.

Med utgangspunkt i disse prioriteringene har Norge utarbeidet en arbeidsplan for saker komitèen skal drøfte frem mot utenriksministermøtet i Basel i desember. Planen omfatter arbeid med grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, toleranse og ikke-diskriminering, samt beskyttelse av menneskerettigheter i kampen mot terrorisme.

OSSE er verdens største regionale sikkerhetsorganisasjon og et viktig forum for dialog og samarbeid i det eurasiske området. Organisasjonens virksomhet er tuftet på en helhetlig tilnærming til sikkerhet, og på prinsippet om at individets sikkerhet må ligge til grunn for sikkerhet og stabilitet på statlig og mellomstatlig nivå.