Historisk arkiv

Ny grenseavtale med Russland undertegnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

En ny grenseavtale mellom Norge og Russland ble i dag undertegnet i Moskva. Den nye avtalen gir en detaljert og oppdatert beskrivelse av vår grense mot Russland.

Ambassadør Alexey Obukhov og folkerettsrådgiver Kjell Kristian Egge fra Utenriksdepartementet skriver under den nye grenseavtalen mellom Norge og Russland. Foto: Roger Jakobsen, Grensekommissariatet
Ambassadør Alexey Obukhov og folkerettsrådgiver Kjell Kristian Egge fra Utenriksdepartementet skriver under den nye grenseavtalen mellom Norge og Russland. Foto: Roger Jakobsen, Grensekommissariatet

Avtalen bygger på tidligere grenseavtaler mellom de to landene, blant annet fra 1826 og 1949 og er utarbeidet i en norsk-russisk grensekommisjon i fellesskap. 

- Klare og presise grenser mot våre naboland er viktig for Norge. Jeg er derfor glad for at vi i dag har undertegnet en ny avtale som gir en detaljert og oppdatert beskrivelse av grensen mot Russland basert på moderne teknologi. Dette er viktig ikke minst for lokalbefolkningen og andre som ferdes langs grensen. Avtalen er et resultat av et godt og grundig samarbeid mellom fagmyndigheter i våre to land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Avtalen gir en detaljert beskrivelse av grensen med oppdaterte koordinater og mer nøyaktige kart. Det er foretatt en total gjennomgang av grensen med flyfotografering, befaringer og innmåling og beregning av grensemerkeposisjoner med moderne teknologi. Alle gamle grensestolper er erstattet med nye, og grenserøyser er restaurert. Den nye avtalen med vedlegg og kart utgjør mer enn ett tusen sider. 

Den norske delegasjonen til forhandlingen har vært ledet av Utenriksdepartementet med faglig deltakelse fra Grensekommissariatet i Kirkenes og Kartverket i Steinkjer og på Hønefoss. Avtalen ble undertegnet av folkerettsrådgiver i Utenriksdepartementet Kjell Kristian Egge og ambassadør Alexey Obukhov fra russisk UD. 

Ambassadør Obukhov og Kjell Kristian Egge (UD) tar hverandre i hånda på at den nye grenseavtalen mellom Norge og Russland nå er i orden. Foto: Solveig Rossebø, UD
Ambassadør Obukhov og Kjell Kristian Egge (UD) tar hverandre i hånda på at den nye grenseavtalen mellom Norge og Russland nå er i orden. Foto: Solveig Rossebø, UD

 

Faktaboks

  • Den norsk-russiske riksgrensen er 197,7 kilometer lang. Grensen går fra treriksrøysa på Krokfjellet, hvor grensen mellom Norge, Russland og Finland møtes, til en sjøbøye i Varangerfjorden. Hele 158,6 kilometer av grensen følger Jakobselva og Pasvikelva. 
  • Den norsk-russiske grensen består etter grenseoppgangen av 396 grensemerker, samt grensemerket treriksrøysa på Krokfjellet.
  • Forrige fullstendige oppgang av grensen var i 1947. Deler av grensen har vært oppgått etter dette i forbindelse med kraftutbygging i Pasvikelva. 
  • Siden 1947 har terrenget endret seg og kart- og måleteknologi er forbedret. Dette har skapt behov for en ny grenseoppgang. I tillegg måtte mange grensemerker vedlikeholdes eller byttes. 
  • Den 19. oktober 2009 opprettet Norge og Russland Den norsk-russiske kommisjon for felles oppgang av riksgrensen (Grensekommisjonen). Den norske delegasjonen har vært ledet av Utenriksdepartementet og for øvrig bestått av eksperter fra Grensekommissariatet og Kartverket.
  • Grensekommisjonens arbeid har blant annet bestått av:
Flyfotografering av hele grensen.
Dybdemålinger i deler av grensevassdragene.
Innmåling av alle grensemerkeposisjoner med GNSS eller beregning av grensemerkeposisjonene ut fra foreliggende data.
Utarbeidelse av nye og mer nøyaktige digitale og analoge kart.
Utskiftning av alle gamle grensestolper til nye stolper av komposittmateriale, og restaurering av grenserøyser.
Ny nummerering av grensemerkene.
  • Det er holdt 22 møter i Grensekommisjonen, i tillegg til en lang rekke møter mellom eksperter.
  • Grensekommisjonens sluttprodukt er en Beskrivelsesprotokoll med ni vedlegg. Protokollen er på 242 sider og angir fakta om grensen, samt en sammenhengende beskrivelse av hele grensens gang med referanser til koordinater, avstander, himmelretning, terreng og grensemerker. I tillegg er det laget en grensemerkeprotokoll for hvert enkelt grensemerke og 18 kartblad i målestokk 1:25 000 som dekker et belte på 2-3 km på hver side av riksgrensen.
  • På grunn av endringer i djupålen i grenseelvene, er det foretatt noen mindre, tekniske korreksjoner av grenselinjen, bl.a. for å forbedre seilingsmulighetene for begge land.
  • Tidspunkt for ikraftttredelse vil avklares mellom partene i ettertid. Grensekommissariatet vil i god tid informere publikum om konsekvenser for ferdsel og opphold langs riksgrensen.