Historisk arkiv

Flytende kjernekraftverk tema i norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Audun Halvorsen ledet denne uken den norske delegasjonen til det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Murmansk. Atomsikkerhetssamarbeidet mellom Norge og Russland er en sentral dimensjon i det bilaterale forholdet, og bidrar til sikkerhet og tillitsbygging på begge sider av grensen. Et av temaene på møtet var videre transport av det flytende russiske kjernekraftverket Akademik Lomonosov.

- En ulykke med et flytende kjernekraftverk kan ha store konsekvenser både for mennesker og miljø. Norske myndigheter vil derfor også følge den videre transporten fra Murmansk til Pevek nøye, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Det flytende russiske kjernekraftverket ligger nå i Murmansk hvor det testes og lastes med reaktorbrensel. Kraftverket ble transportert langs norskekysten fra St. Petersburg til Murmansk i vår. Konstruktiv dialog mellom russiske og norske myndigheter førte til at slepet gikk uten kjernebrensel om bord. Kjernekraftverket skal etter planen bli transportert videre til Pevek i Russland sommeren 2019.

Beredskap og miljøovervåking

Under møtet framhevet partene det gode samarbeidet innen miljøovervåking, særlig når det gjelder felles ekspedisjoner og konsekvensvurderinger av dumpet materiale i Kara- og Barentshavet.

Beredskapssamarbeidet er høyaktuelt når det gjelder håndtering og transport av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta og ved transport av det flytende kjernekraftverket fra Murmansk til Pevek i 2019.

- Vi søker å videreføre vårt samarbeid når det gjelder beredskap og miljøovervåking og understreker viktigheten av god og kvalitetssikret varsling og informasjonsutveksling mellom myndighetene for å skape trygghet for befolkning og miljø.

Atomavfall fra Andrejevbukta

Et annet viktig tema på møtet var utskipingen av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta i Russland til Majak-anlegget i Syd-Ural. Den første utskipningen av det brukte brenselet gikk med spesialskip til Murmansk i fjor sommer, og ble videre transportert med jernbane til Majak. Uttransporteringen av brenselet er planlagt å pågå i minst syv år. Deltakerne på møtet var på befaring til Andrejevbukta og fikk anledning til å se utviklingen i arbeidet det siste året.

Det skal være en felles norsk-russisk beredskapsøvelse i Andrejevbukta i oktober.

- Jevnlige beredskapsøvelser er spesielt viktig i forbindelse med den pågående uttransporteringen av kjernebrensel fra Andrejevbukta som vil pågå i mange år, sier statssekretæren.

Miljøsituasjonen i Majak

Majak-anlegget hvor det brukte brenselet skal fraktes, er Russlands hovedanlegg for gjenvinning, behandling og lagring av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. En rekke ulykker og utslipp har ført til at områdene rundt anlegget er sterkt forurenset.

- Norske myndigheter har tidligere hatt omfattende samarbeid med russiske myndigheter om miljøsituasjonen ved anlegget. Økt transport av brukt kjernebrensel til anlegget har aktualisert behovet for å gjenoppta dialogen med Russland, slik at vi får mer kunnskap om forholdene ved anlegget, sier statssekretæren.

Kola kjernekraftverk

Sikkerheten ved Kola kjernekraftverk, miljøovervåking, varsling og beredskap ved atomulykker var også tema på atomkommisjonsmøtet.

- Vi ser med bekymring på en mulig forlengelse av levetiden for de to eldste reaktorene ved Kola kjernekraftverk. Norsk syn er at de eldste reaktorene bør nedlegges. Vi er informert om at den eldste reaktoren fikk ny lisens for ytterligere 15 år nå i sommer, og det er planer for ny lisens også for den nest eldste reaktoren som har lisens til 2019, sier statssekretæren.

- Atomsamarbeidet med Russland er langsiktig og en del av vår samlede nordområdesatsing. Det utgjør et viktig bidrag for å sikre stabilitet og forutsigbarhet på begge sider av grensen, sier statssekretæren.

Den russiske delegasjonen under møtet ble ledet av visedirektør i Rosatom, Vladimir Potsyapun.