Historisk arkiv

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norsk forsvarsindustri er viktige verdiskapere og teknologidrivere både innenfor militær og sivil sektor. Det er derfor regjeringens mål å fortsatt legge til rette for tydelige og forutsigbare rammer for forsvarsindustrien med utgangspunkt i en restriktiv kontroll med eksporten av forsvarsmateriell, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren legger i dag fram den tjuende årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

I 2014 eksporterte Norge forsvarsrelaterte varer og tjenester for militært formål for ca. 3,4 milliarder kroner. Av dette utgjorde eksporten av våpen og militært utstyr 2,9 milliarder og andre militære varer nesten 650 millioner. Det ble i tillegg utført såkalte flerbruksvarer, sivile varer til militært bruk, for nærmere 200 millioner. Hovedmottakerne er Nato og de nordiske landene.

- Norge ligger i det internasjonale toppsjiktet når det gjelder å utvise åpenhet om eksporten av våpen og militært utstyr. Regjeringen er opptatt av å videreføre åpenheten om eksporten blant annet gjennom den årlige stortingsmeldingen, sier utenriksminister Brende.

I 2014 ble det også gitt 20 avslag på søknader om eksport. Totalt sett var det en nedgang i eksporten på om lag 15 prosent i forhold til i 2013.

I 2014 ble Utenriksdepartementets eksportkontrollforskrift og retningslinjene for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell styrket. Gjeldende politiske prinsipper og vurderingskriterier er nå blitt samlet og fremstår på en tydelig måte i meldingen, og det er innført lisensplikt for alle varer som opprinnelig er utviklet for militært formål i eksportkontrollforskriften. I tillegg til detaljer om eksporten, omtales norsk regelverk og retningslinjer, samt det omfattende multilaterale samarbeidet om eksportkontroll og ikke-spredning.

Norge har det siste året ledet Regimet for kontroll med missilteknologi (MTCR), hvor 34 sentrale teknologiland samarbeider om å etablere høye standarder for kontroll med ballistiske og kryssermissiler for masseødeleggelsesvåpen.

- Arbeidet med å hindre spredning av missilteknologi er unikt og viktig fordi det ikke finnes noen internasjonal bindende avtale om leveringsmidler for masseødeleggelsesvåpen. Norge har i denne perioden styrket dialogen med land i regioner preget av konflikter samt med komiteer under FNs sikkerhetsråd om utfordringene knyttet til spredning av missilteknologi og bekymringsfulle våpenprogrammer. På denne måten bidrar Norge til internasjonal sikkerhet, sier Brende.