Historisk arkiv

Norge lanserer utviklingsstrategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

-  Vi får ikke utryddet fattigdommen i verden innen 2030 uten bedre helse. Nå lanserer Norge som første land i verden en strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i utviklingsland,  sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Regjeringen lanserer strategien «Bedre helse, bedre liv» for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer som en del av utviklingssamarbeidet for perioden 2020-2024. Over 70 prosent av dødsfallene i verden skyldes ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser. Disse sykdommene er en viktig årsak til for tidlig død i lav- og mellominntektsland.

Norge er dermed det første landet med en strategi for å bekjempe denne globale helsetrusselen som ledd i utviklingssamarbeidet. Kun en-to prosent av verdens totale helsebistand går i dag til ikke-smittsomme sykdommer. Det handler om sykdommer som ofte utvikler seg til å bli kroniske, med høye helsekostnader for enkeltpersoner og nasjoner som i utgangspunktet er ressurssvake.

- Hvert år dør 15 millioner mennesker før de har fylt 70 i lav- og mellominntektsland som følge av ikke-smittsomme sykdommer. Dette kan ikke fortsette. Derfor tredobler Norge sin bistand til dette formålet, og bevilger 200 millioner kroner for 2020. Dette er bare starten, vi vil trappe opp finansieringen mot 2024. sier Ulstein.

Helseminister Bent Høie understreker at strategien er basert på Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalinger om tiltak for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer.

- Hvis alle de mest kostnadseffektive tiltakene gjennomføres, kan over åtte millioner liv reddes årlig innen 2030. I tillegg vil tiltakene gi en samlet innsparing på 7000 milliarder dollar i lav- og mellominntektsland i løpet av de neste 15 årene, sier Høie og siterer WHOs data.

Den nye strategien har tre hovedområder for innsats: styrking av primærhelsetjenesten, forebygging av risikofaktorer som luftforurensning, tobakk, skadelig alkoholbruk og usunt kosthold, og styrking av normativt arbeid og helseinformasjonssystemer.

- Det er dokumentert at beskatning er et av de mest virkningsfulle tiltakene som kan iverksettes for å redusere forbruket av helseskadelige produkter, for eksempel av tobakk. Jeg er derfor fornøyd med at strategien er så tydelig på dette viktige punktet, og har med tiltak for å støtte land som ønsker å gjennomføre dette, sier helseminister Høie. På samme måte kan avgifter og regulering av helseskadelig luftforurensning stimulere til overgang til ren energi og transport.

Regjeringen styrker med dette Norges rolle som global pådriver i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer også i lavinntektsland. Strategien har som mål å bidra til å oppfylle bærekraftsmålet på helse i lavinntektsland, og til å redusere for tidlige dødsfall fra ikke-smittsomme sykdommer med en tredjedel innen 2030 (delmål 3.4).

- Ikke-smittsomme sykdommer er den ledende dødsårsaken i vår tid. Verdens fattigste bærer også her den tyngste byrden. Risikoen for å dø mellom 30 og 70 år av hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, kreft eller astma er fire ganger høyere i de fleste land i Afrika enn i Norge, sier WHOs generaldirektør dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus i en videomelding sendt på arrangementet «Samling for fremtidens helse» i Oslo fredag, hvor meldingen lanseres.

- Takk til Norge for lederskapet på dette viktige området. WHO tar med glede i mot invitasjonen til å være med på å gjennomføre denne strategien, understreker dr. Tedros.