Historisk arkiv

Konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet har gitt Oslo Economics, sammen med KPMG, i oppdrag å fremskaffe en konsekvensanalyse som konkretiserer og tallfester de økonomiske og administrative konsekvensene for forskjellige virksomheter i næringslivet som følge av Etikkinformasjonsutvalgets forslag til åpenhetslov, med en tydeliggjøring av hvordan disse kostnadene vil variere ut ifra blant annet virksomhetens størrelse, bransje, kontekst og modenhet.

Utredningen inkluderer også en vurdering av konsekvensene for virksomhetene ved en eventuell utvidelse av loven til også å omfatte miljøpåvirkning.

Utredningen er begrenset til virksomheter i næringslivet, og tar ikke for seg kostnader som oppstår i offentlig forvaltning.

Utredningen er gjennomført i løpet av fem uker i november og desember 2020.

Les utredningen: Konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov