Historisk arkiv

Statens seniorråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte Statens seniorråd fredag 7. februar 2014. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Wenche Frogn Sellæg leder rådet. Statens seniorråd skal særlig bekjempe aldersdiskriminering og jobbe for at eldre står lenger i arbeidslivet og er aktive i samfunnet.

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Wenche Frogn Sellæg (leder) og Erik Råd Herlofsen (nestleder).
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Wenche Frogn Sellæg (leder) og Erik Råd Herlofsen (nestleder). (Helse- og omsorgsdepartementet)

Mandat for Statens seniorråd:

Statens seniorråd 2014 - 2017

1) Statens seniorråd skal være et uavhengig og rådgivende organ som skal gi råd til offentlige myndigheter og instanser på nasjonalt nivå om vesentlige forhold som angår seniorbefolkningen. Rådet skal legge vekt på forhold som angår en sunn og aktiv aldring. Med seniorer menes personer over 60 år, samtidig som flere forhold knyttet til seniorer, spesielt i arbeidslivet, også kan gjelde for personer i 50-årene.

Statens seniorråd skal ta utgangspunkt i at seniorene utgjør en økende andel av befolkningen, de lever lenger og de fleste vil oppleve mange funksjonsfriske år. Det er behov for å styrke forståelsen for seniorbefolkningen som en naturlig del av alle samfunnsområder. Seniorene kjennetegnes av mangfold, som i befolkningen ellers, og utgjør et ressurspotensial. Rådet skal bidra i vår felles forpliktelse til å endre synet på seniorers plass i arbeids- og samfunnslivet.

Statens seniorråd skal:

  • Følge utviklingen på senior-/eldreområdet, drøfte og gi råd om seniorers situasjon på viktige samfunnsområder, med utgangspunkt i sunn og aktiv aldring
  • Bidra til å synliggjøre seniorers ressurser og nyansere oppfatningen av eldre og aldring
  • Bidra til å bekjempe aldersdiskriminering og andre hindre/barrierer for deltakelse og å kunne bruke sine ressurser, og formidle informasjon om eldres vilkår og rettigheter
  • Være særskilt opptatt av forhold som bidrar til at eldre står lenger i arbeidslivet og er aktive i samfunnet. Rådet skal, blant annet gjennom holdningsarbeid, belyse de positive effekter av å være i arbeid og aktivitet for den enkeltes helse og livskvalitet samtidig som det er bra for samfunnet
  • Rådet skal være aktive i samfunnsdebatten, og drive utadrettet informasjon og holdningsarbeid, blant annet gjennom en nettside. Rådet skal være i dialog med relevante kunnskapsmiljø og bruker- og interesseorganisasjoner. Rådet skal fremme en seniorpolitisk redegjørelse i løpet av perioden.

2) Rådet består av ti medlemmer som samlet representerer bred samfunnsmessig erfaring, og som har spesiell innsikt i utfordringer knyttet til aktiv aldring og seniorers stilling i arbeidslivet og i samfunnet. Rådet oppnevnes av Kongen som også oppnevner leder og nestleder. Ett medlem oppnevnes etter forslag fra Pensjonistforbundet.

3) Rådet hører administrativt under Helse- og omsorgsdepartementet og skal ha sekretariat etter departementets nærmere bestemmelse.

4) Rådet holder møter minst fire ganger i året, og ellers når lederen, minst tre medlemmer eller departementet, finner det ønskelig. Departementene møter når saker innen deres ansvarsområde behandles. Rådet bestemmer selv sin arbeidsform.

5) Det skal føres protokoll over drøftingene i Rådet. Det skal fremgå hvem som deltok i møtet, hvilke saker som er behandlet og Rådets uttalelser med grunngiving. Dersom det er delte oppfatninger i Rådet, skal det fremgå med grunngivinger. Protokollen og uttalelser skal publiseres på Rådets nettside.

6) Helse- og omsorgsdepartementet kan foreta endringer i reglementet.