Historisk arkiv

G-05/2020 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen (sist endret 18. mars 2020). Forskriften har virkning for utlendinger som ankommer riket etter 16. mars kl. 08.00.

Det presiseres at forskriften ikke er til hinder for at norske borgere eller utlendinger med oppholdstillatelse kan komme tilbake til Norge.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv G-4/2020 av 15. mars 2020. Det er uklart hvordan situasjonen utvikler seg, og den endrer seg raskt. Virkningen av innførte smitteverntiltak må fortløpende vurderes og veies mot viktige samfunns- og næringsinteresser som berøres av tiltakene. Rundskrivet vil kunne bli gjenstand for hurtige endringer og tilpasninger.

2. Hovedreglene om bortvisning

I forskriften er det fastslått at utlendinger uten oppholdstillatelse kan bortvises av hensyn til folkehelsen, på grunn av utbrudd av den allmennfarlige smittsomme sykdommen Covid-19. Dette innebærer at alle utlendinger uten oppholdstillatelse, som ikke omfattes av noen av unntakene nedenfor, vil bli bortvist uten nærmere vurdering av hvilken smittefare de individuelt utgjør.

I forskriften er det fastsatt unntak for:

 • EØS-borgere, og deres familiemedlemmer etter utlendingsloven § 110, som er bosatt eller arbeider i Norge, jf. forskriftens § 1 tredje ledd første punktum
 • Utsendte arbeidstakere fra en EØS-stat som har påbegynt et arbeidsoppdrag i Norge eller skal påbegynne et arbeidsoppdrag som skal vare i tre måneder eller mer, jf. forskriftens § 1 tredje ledd annet punktum
 • Utlending som kun skal oppholde seg i lufthavntransitt før utreise fra Norge, jf. forskriftens § 2 bokstav a
 • Utlending som er omfattet av unntak fra karanteneplikten etter § 2 i forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. ved ankomst til Norge, jf. forskriftens § 2 bokstav b
 • Utlending som søker beskyttelse i riket (asyl), jf. forskriftens § 2 bokstav c
 • Særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn, jf. forskriftens § 2 bokstav d

I forskriften § 2 a er det også fastsatt unntak for andre konkrete persongrupper:

Følgende utlendinger omfattet av § 1 første ledd kan ikke bortvises:

 1. utlendinger på vei til arbeid eller bosted på Svalbard,
 2. EØS-borgere som har behov for å reise gjennom Norge for å komme seg hjem,
 3. nordiske statsborgere fra Færøyene, Grønland eller Åland, og deres familiemedlemmer, som er bosatt eller arbeider i Norge,
 4. samer under utøving av reindrift,
 5. utlendinger som gjennomfører profesjonell varetransport,
 6. journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon,
 7. utlendinger som nevnt i utlendingsforskriften §§ 1-4 og 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell. Tilsvarende gjelder for sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer.
 8. militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet og tredje ledd,
 9. utlendinger som arbeider på flyttbare eller faste innretninger, jf. utlendingsforskriften §§ 1-10 og 1-11,
 10. innehaver av gyldig luftfartssertifikat, jf. utlendingsforskriften § 2-9, på vei til eller fra aktiv tjeneste,
 11. sjømenn, på vei til eller fra aktiv tjeneste, med identitetskort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk «Seafarer’s Identification and Record Book» eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j, eller
 12. utlendinger som er gitt visum av norsk vedtaksmyndighet etter 15. mars 2020, jf. Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-07/2020.

Ad pkt. 1 ovenfor:

Det er gjort unntak for utlendinger som er på vei til arbeid eller bosted på Svalbard, jf. forskriften § 2 a bokstav a, for å sikre at utenlandske borgere som bor eller arbeider på Svalbard, skal kunne passere det norske fastlandet når de er på gjennomreise mellom utlandet og Svalbard. Unntaket må ses i sammenheng med forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge, om at alle som kommer fra utlandet skal være i karantene på det norske fastlandet før videre reise til Svalbard kan skje. Det presiseres at dette kravet fortsatt gjelder. Utreise fra Svalbard til utlandet via det norske fastlandet dekkes av unntaket om lufthavntransitt i forskriftens § 2 bokstav a.

Ad pkt. 2 ovenfor:

Det er gjort unntak for EØS-borgere som har behov for å reise gjennom Norge for å komme seg hjem. Det presiseres at unntaket omfatter all transport, men det må ses i sammenheng med forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge § 2 a.

3. Nærmere om unntak begrunnet i opprettholdelse av forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner

Forskriftens § 2 bokstav b fastslår at utlendinger som er omfattet av unntak fra karanteneplikten etter § 2 i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge, ikke kan bortvises.Dette innebærer for det første at utlendinger som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, ikke skal, bortvises, jf. forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge § 2 første ledd.

Dette innebærer videre at utlendinger som er «strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder utlendinger som gjennomfører vare- og passasjertransport», ikke kan bortvises, jf. forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge § 2 andre ledd. Etter denne forskriften er det et krav at de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid.

Andre utlendinger som ikke kan bortvises fordi deres tilstedeværelse i Norge er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, vil kunne være utlendinger som er invitert av norske myndigheter for spesielle formål. Dette kan for eksempel dreie seg om utlendinger med særlig kompetanse på håndtering av virusutbrudd eller utlendinger som har annen kompetanse som helsevesenet eller andre samfunnskritiske funksjoner har bruk for.

De kritiske samfunnsfunksjonene er:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester

I tillegg inkluderes apotek og renhold.

4. Nærmere om unntak av særlige grunner

Forskriftens § 2 bokstav d fastslår at utlendinger ikke kan bortvises dersom «særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn». Dette gjelder blant annet:

 • Mindreårige barn og fosterbarn til utlending som bor eller jobber i Norge.
 • Utlending som har et særskilt omsorgsansvar for personer som bor i Norge, herunder mindreårige barn eller fosterbarn eller andre med særskilte omsorgsbehov.
 • Utlending som på grunn av sterke velferdshensyn har behov for å reise inn i Norge, og besøket ikke kan vente, f.eks. utlending som skal besøke døende eller alvorlig sykt nærstående familiemedlem i Norge (ektefelle/samboer, søsken eller familiemedlemmer i opp- eller nedstigende linje).
 • Utenlandsk cruisepassasjer som har påbegynt cruise før 16. mars kl. 08.00, og har behov for innreise til Norge for å kunne returnere til hjemlandet.

Det presiseres at ovennevnte liste ikke uttømmende angir hva som kan anses som en «særlig grunn».

5. Nærmere om krav til dokumentasjon

Den enkelte utlending må ved behov kunne sannsynliggjøre at vedkommende faller inn under ett av de aktuelle unntakene.

6. Forholdet til karanteneregelverket

Det understrekes at unntakene fra bortvisningsbestemmelsene ikke innebærer unntak fra de til enhver tid gjeldende regler om karantene og isolering.

Med hilsen
Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør

Kaja Kolvig
seniorrådgiver