Historisk arkiv

Offentleg utval om framtidas etter- og vidareutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Utvalet får som hovudoppgåve å vurdere korleis ein kan bruke ressursane på ein mest mogleg effektiv måte. Utvalet skal hente kunnskap og erfaringar frå tidlegare satsingar, og bruke dette når dei foreslår ulike modellar for etter- og vidareutdanningstilbod.

Tilbodet skal gjelde alle tilsette i barnehage, grunnskole, vidaregåande opplæring, kulturskole, vaksenopplæring og fag- og yrkesopplæring i både skole og bedrift.

Utvalet skal levere utgreiinga si innan 1.oktober 2022.

Medlemar:

 • Sølvi Mausethagen (leiar), Oslo (44 år) er professor på Senter for profesjonsstudiar, OsloMet, og ved HINN.
 • Astrid Søgnen, Oslo (69 år) er tidlegare skulesjef i Oslo kommune.
 • Lasse Arntsen, Stjørdal (51 år) er direktør for oppvekst og utdanning Trondheim kommune.
 • Ratib Lekhal, Oslo (43 år) er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.
 • Elin Bø Morud, Trondheim (49 år) er leiar av NTNU KOMPIS (Kompetanse i skulen), og førstelektor ved Institutt for lærarutdanning, NTNU.
 • Roar Sollied, Målselv (68 år) er tidlegare fylkesråd for utdanning i Troms Fylkeskommune.
 • Nina Nordvik, Oslo (57 år), representerer Utdanningsforbundet, koordinerer arbeidet til organisasjonen med etter- og vidareutdanningsfeltet.
 • Karen Marie Furuseth, Sørumsand (58 år) representerer Skolelederforbundet, er etatsleiar for Oppvekst og Kultur i Nord-Odal kommune.
 • Erik Bråthen, Askim (50 år) representerer KS, er direktør oppvekst, Sarpsborg kommune.
 • Torstein Johannessen, Trondheim (46 år) representerer medlemsbarnehagane i PBL, er dagleg leiar i Bergheim barnehage i Trondheim.
 • Sigurd Sandvold, Stord (48) representerer Universitets- og høgskulerådet, lærarutdanningane, er prodekan Høgskulen på Vestlandet.
 • Inga-Lill Sundset, Bodø (47 år) representerer Sametinget, er kommunalsjef oppvekst og kultur Hattfjelldal kommune.