Historisk arkiv

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.

T-1442/2016

Her kan du finne og laste  ned Miljødirektoratets veileder med faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger: