Historisk arkiv

Regjeringens Tyskland-strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fra forsiden av Tyskland-strategien. (Foto: Assunta Jaeger)

Forord

Tyskland-strategien har vært et viktig virkemiddel i arbeidet med å styrke de norsk-tyske forbindelsene. Den første Tyskland-strategien kom i 1999 og ble møtt med stor interesse i både Norge og Tyskland. Strategien ble revidert i 2007, og samme år supplert med en egen handlingsplan.

Siden revisjonen i 2007 er Tysklands rolle i Europa og betydning for Norge ytterligere styrket. Den nye strategien gjenspeiler at Tyskland er en viktig partner i EU/EØS og Schengen-samarbeidet. Samarbeidet med Tyskland om blant annet energi, klima og miljø og i nordområdene blir i enda sterkere grad understreket. Betydningen av tyskkunnskaper og kjennskap til Tyskland, ikke minst for norsk næringsliv, er også fremhevet.

Den nye Tyskland-strategien vil også bli supplert med en handlingsplan med operative oppfølgingspunkter. Handlingsplanen skal være et levende dokument som gir mulighet for å innlemme nye tema og saksområder.  En interdepartemental gruppe på embetsnivå ledet av Utenriksdepartementet har ansvaret for å følge opp strategien og rapportere om konkrete tiltak.

Jeg ser frem til at strategien relanseres i forbindelse med den tyske forbundspresidentens statsbesøk i Norge i juni. Det er mitt mål og ønske at strategien skal fortsette å bidra til en konkretisering av samarbeidet mellom Norge og Tyskland, og slik sikre at vårt forhold forblir mangesidig og nyskapende.

Børge Brende
Utenriksminister
Oslo, mai 2014

Regjeringens Tyskland-strategi

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Det bilaterale forholdet er svært godt, og kontakten mellom de to lands politikere og embedsverk hyppig og nær.  

Tyskland er blant Norges viktigste handelspartnere. Landet er Norges nest største eksportmarked, og det omfattende energisamarbeidet er sentralt i vårt økonomiske samkvem. Derfor er et enda tettere samarbeid med Tyskland svært viktig for norsk verdiskapning. 

Sundvolden-erklæringen slår fast at regjeringen skal føre en aktiv europapolitikk og intensivere samarbeidet med sentrale EU-land. Medlemslandene har de senere år fått økt betydning i EU-samarbeidet. Norge må være aktiv i EU-landenes hovedsteder for å kunne påvirke, samordne og ivareta norske interesser.

Tyskland spiller en nøkkelrolle i EUs videre utvikling og håndteringen av finanskrisen. Tyskland er tradisjonelt lydhør for norske synspunkter i EU. Norge bør benytte seg av dette og komme med innspill til EUs viktigste medlemsland i saker av felles interesse.

Det er viktig at Norge har en helhetlig, strategisk og koordinert tilnærming i vårt bilaterale samarbeid med Tyskland. Denne strategien inneholder klare prioriteringer og målsettinger og vil bli fulgt opp med en handlingsplan. 

Tyskland og Norge er viktige for hverandre:

 • Tyskland har som EUs ledende medlemsland stor påvirkningskraft og har vist åpenhet og vilje til dialog med Norge om EU/EØS-saker og Schengen-saker.
 • Tyskland er en av Norges største handelspartnere og det nest største eksportmarkedet. Nesten 30 prosent av norsk gasseksport går til Tyskland, og Norge dekker mer enn en tredjedel av den tyske gassimporten. Tyskland er et viktig marked for norsk sjømat, reiseliv, metaller og bildeler. Teknologisamarbeidet er omfattende.
 • Norge og Tyskland er nære allierte i utenriks- og utviklingssaker, samt i sikkerhets- og forsvarspolitiske saker.
 • Norske holdninger i utenrikspolitiske spørsmål finner gjenklang i Tyskland. Det er betydelig interesse for den norske innsatsen i freds- og forsoningsprosesser.
 • Multilateralt samarbeid står sentralt i Norge og Tyskland. Tyskland spiller en stadig mer aktiv rolle i internasjonale organisasjoner. Tysklands prioriteringer i blant annet FN samsvarer i stor grad med de norske.
 • Det er et omfattende utdannelse- og forskningssamarbeid mellom Tyskland og Norge, både multilateralt og bilateralt.  Tyskere utgjør en av de aller største gruppene av utenlandske studenter i Norge, og Tyskland er en av Norges viktigste samarbeidspartnere innenfor Det europeiske forskningsområdet (ERA).
 • Tyskland er et svært viktig marked for norsk kultur i utlandet, og utgjør den viktigste innfallsporten for internasjonalisering av norsk kunst og kultur.

Regjeringen vil derfor:

 • Fremme en helhetlig norsk politikk overfor Tyskland med utgangspunkt i en aktiv europapolitikk og ønsket om et bredest mulig samarbeid.
 • Intensivere og utvide de bilaterale kontaktene med Tyskland på alle plan med sikte på å skape forståelse for og støtte til norske synspunkter i strategiske spørsmål, herunder EU/EØS-spørsmål og i nordområdene.
 • Sikre og fremme norske økonomiske interesser ved ytterligere å forsterke det norsk-tyske energisamarbeidet, styrke klima- og miljøsamarbeidet, sikre bedre markedsadgang for norsk sjømat og tilrettelegge for økt handel mellom Norge og Tyskland.
 • Øke bevisstheten om Norge i Tyskland og Tyskland i Norge. Bygge opp under et tydelig og godt omdømme for Norge i Tyskland.
 • Stimulere til økt interesse for tysk språk og Tyskland i skolen og blant studenter.

Viktige saksområder for Norge i vårt samarbeid med Tyskland:

Europapolitikken

Regjeringsplattformen slår fast at Norge skal være en konstruktiv medspiller i det europeiske samarbeidet. Norske interesser og prioriteringer skal fremmes på et tidlig stadium når ny politikk av særlig viktighet for Norge utvikles i EU. Dette gjelder også i arbeidet med å sikre offensive norske næringsinteresser i EØS-sammenheng. Tett dialog med Tyskland står sentralt i dette arbeidet. Tyskland har som EUs ledende medlemsland stor påvirkningskraft. Dette, kombinert med at Tyskland har vist åpenhet og vilje til dialog med Norge om EU/EØS-saker og Schengen-saker, er bakgrunnen for at europapolitikken er et høyt prioritert område i regjeringens samarbeid med Tyskland.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norge og Tyskland står hverandre nær i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Tyskland er en nær alliert i Nato og en viktig pådriver i utviklingen av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. Tyskland har presentert et konsept for et enda tettere samarbeid med enkelte utvalgte Nato-allierte, og Norge er et av disse landene. Norge er i utgangspunktet positiv til dette og vurderer nå muligheten for bidrag. Tysk forsvarsindustri er viktig både som leverandør til Norge og samarbeidspartner for norsk forsvarsindustri. Norge samarbeider med Tyskland innenfor alle forsvarsgrener og i operasjoner. Samtidig er det fortsatt et potensial for betydelig utvikling av det militære samarbeidet.

Økonomi og næringsliv

Tyskland har Europas klart største økonomi og er Norges nest største eksportmarked.  Det er derfor spesielt viktig for norske myndigheter å tilrettelegge for og støtte norsk næringslivs fremstøt på det tyske marked med best mulig rådgivning, profilering og samarbeidstiltak med næringen. Samarbeid om innovasjon og teknologi skal styrkes, og koblinger mellom norske og tyske kunnskaps- og kompetansemiljøer fasiliteres. Tyskland er norsk reiselivsnærings viktigste utenlandsmarked og profilering av Norge som reisemål står sentralt.  Tysklands viktige rolle for norsk verdiskapning gjør økt kompetanse om det tyske samfunn, språk og kultur viktig for næringslivet.

Energipolitikk

Norge og Tyskland er som viktige handelspartnere på energifeltet gjensidig avhengige av hverandre. Industrinasjonen Tyskland legger stor vekt på å ha en sikker og bærekraftig energiforsyning, og har igangsatt en omfattende omlegging av energisektoren med utfasing av atomkraft, utbygging av fornybar energi og intensivert energieffektivisering. Gassens rolle i tysk energisammensetning på lang sikt vil være viktig for norske interesser. Kraftutveksling med Tyskland er på dagsordenen. Dette gir grunnlag for å videreutvikle og intensivere den gode energidialogen med tyske myndigheter.

Nordområdene

Tyskland er en viktig global aktør med voksende interesse for nordområdene.  Tysklands interesser i nord kommer til uttrykk i den tyske Arktis-strategien som ble lansert høsten 2013.  Regjeringens ønske om å videreføre og forsterke Norges nordområdediplomati overfor sentrale europeiske allierte gir store muligheter for å videreutvikle samarbeidet og intensivere nordområdedialogen med Tyskland.

Klima- og miljøpolitikk

Tysk interesse for klima og energisikkerhet gir store muligheter for å videreutvikle og intensivere dialogen på disse områdene. Tyskland spiller en sentral rolle i videreutviklingen av samarbeidet innen EU om klima, miljøteknologi, ressurseffektivitet, naturforvaltning, grønn økonomi og forskning. Det er naturlig å videreutvikle kontakten med Tyskland på disse feltene for å fremme grønn økonomi og lavutslippsutvikling i Europa.

Forskning, innovasjon og utdannelse

Tyskland er også innenfor forskning, innovasjon og utdannelse et av de viktigste samarbeidslandene for Norge både bilateralt og i EU. Det er viktig å bygge videre på den store interessen for samarbeid på norsk og tysk side. Elever, lærlinger, studenter, lærere og forskere tar del i en utstrakt utveksling av kunnskap innenfor mange ulike fagområder, og kontakten bidrar både til faglig utvikling og gode relasjoner.

Kultursamarbeid

Geografisk og kulturell nærhet gjør Tyskland til en naturlig partner for Norge. Tyskland er en viktig arena for norsk kulturliv, og norsk kultur i alle genre får stor oppmerksomhet i Tyskland. Kulturfeltet har et bredt nedslagsfelt og når et helt annet publikum enn andre tiltak og aktiviteter. Satsning på kultursamarbeid med Tyskland gir grobunn for og god mulighet til å hente ut synergier for politikk og næringsliv. 

Regionalt samarbeid

Tysklands føderale system innebærer at mye kompetanse og myndighet ligger på delstatsnivå. Derfor bør man tilrettelegge for og styrke den allerede brede kontakten mellom norske og tyske kommuner, fylker og delstater.

Alle satsingsområdene er omtalt nærmere i handlingsplanen for Tyskland.

 

Die Deutschland-Strategie der norwegischen Regierung 

Vorwort  

Deutschland ist Norwegens wichtigster Partner in Europa und ein enger Nato-Alliierter. Die bilateralen Beziehungen sind gekennzeichnet von einem grundlegenden gegenseitigen Vertrauen und gemeinsamen Interessen. Nicht zuletzt zählt Deutschland zu unseren wichtigsten Kooperationspartnern in Bereichen wie Energie, Handel, Wissenschaft und Kultur.  

Die Deutschland-Strategie war und ist ein sinnvolles und nützliches Instrument für die Pflege und den Ausbau der deutsch-norwegischen Beziehungen. Die erste Deutschland-Strategie wurde 1999 vorlegt und in beiden Ländern mit großem Interesse aufgenommen. 2007 wurde sie überarbeitet und durch einen konkreten Handlungsplan ergänzt.

Seitdem ist Deutschlands Rolle in Europa noch stärker geworden und die Bedeutung des Landes für Norwegen hat zweifellos zugenommen. In der neuen Strategie spiegelt sich die Tatsache wider, dass wir Deutschland als einen bedeutsamen Partner in Bezug auf die Europäische Union, den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schengen-Zusammenarbeit betrachten. Als weitere Bereiche der Kooperation werden Energie, Klima und Umwelt sowie die Nordgebiete hervorgehoben. Schließlich wird betont, dass Kenntnisse der deutschen Sprache und von Deutschland allgemein als bedeutender Faktor für die norwegische Wirtschaft anzusehen sind.

Auch die neue Deutschland-Strategie wird durch einen Handlungsplan mit konkreten Arbeitsschwerpunkten ergänzt werden. Dieser Handlungsplan ist als „lebendes Dokument“ konzipiert, um die Einbeziehung neuer Themen und Arbeitsfelder zu ermöglichen. Eine interministerielle Arbeitsgruppe auf Beamtenebene – unter Federführung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten – ist für die Umsetzung der Deutschland-Strategie und die Berichterstattung über konkrete Maßnahmen zuständig.

Ich freue mich, dass diese neue Fassung der Deutschland-Strategie anlässlich des Staatsbesuchs von Bundespräsident Joachim Gauck in Norwegen im Juni vorgestellt werden kann. Es ist mein Wunsch und Ziel, dass die Deutschland-Strategie auch künftig zu einer Konkretisierung der Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Deutschland beiträgt und auf diese Weise die Vielfältigkeit und Innovationskraft der deutsch-norwegischen Beziehungen weiterführt.

Børge Brende
Minister für Auswärtige Angelegenheiten
Oslo, Mai 2014

Die Deutschland-Strategie der norwegischen Regierung

Deutschland ist der wichtigste Partner Norwegens in Europa. Es bestehen sehr gute bilaterale Beziehungen, und dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass Politiker und Behördenvertreter häufig und eng miteinander Kontakt haben. 

Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner und der zweitgrößte Exportmarkt Norwegens. Für die wirtschaftlichen Beziehungen spielt die umfassende Zusammenarbeit im Energiebereich eine wesentliche Rolle. Deshalb ist eine noch engere Zusammenarbeit mit Deutschland außerordentlich wichtig für die Wertschöpfung in Norwegen. 

Die norwegische Regierung stellt in ihrer Regierungserklärung 2013 („Sundvolden-Erklärung“) fest, dass sie eine aktive Europapolitik führen und die Zusammenarbeit mit zentralen EU-Staaten intensivieren wird. In den letzten Jahren hat die Bedeutung der einzelnen EU-Mitgliedstaaten für die Zusammenarbeit auf EU-Ebene zugenommen. Eine wichtige Aufgabe für die Vertreter Norwegens besteht darin, die Interessen des eigenen Landes koordiniert und aktiv in den EU-Hauptstädten zu vertreten.

Deutschland spielt für die weitere Entwicklung der Europäischen Union und die Handhabung der Finanzkrise eine Schlüsselrolle. Für die Haltungen und Auffassungen Norwegens als Nicht-Mitglied der EU hat Deutschland seit langem ein offenes Ohr. Norwegen sollte dies nutzen und bei Fragen von gemeinsamem Interesse eigene Vorschläge mit dem wichtigsten Mitgliedstaat der EU erörtern.

Daher ist es von großer Bedeutung, dass wir in der bilateralen Zusammenarbeit mit Deutschland ein ganzheitliches, strategisches und koordiniertes Vorgehen anstreben. Die Deutschland-Strategie legt klare Schwerpunkte und Zielsetzungen fest, die in einem Handlungsplan noch zu konkretisieren sind.

Deutschland und Norwegen sind wichtig füreinander:

  • Als führendes EU-Mitglied ist Deutschland einflussreich und hat sich Norwegen gegenüber immer wieder offen und bereit zum Dialog über Fragen der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schengen-Zusammenarbeit gezeigt.
  • Deutschland ist einer der größten Handelspartner und der zweitgrößte Exportmarkt Norwegens. Fast 30 Prozent des norwegischen Erdgasexports gehen nach Deutschland, und Norwegen deckt mehr als ein Drittel des deutschen Erdgasimports. Deutschland ist ein bedeutsamer Markt für norwegischen Fisch und andere Meeresfrüchte, für den Tourismus in Norwegen sowie für Metalle und Fahrzeugteile aus Norwegen. Es besteht eine umfassende technologische Zusammenarbeit.
  • Norwegen und Deutschland sind enge Verbündete sowohl in außen- und entwicklungspolitischen als auch in sicherheits- und verteidigungspolitischen Angelegenheiten.
  • Norwegische Standpunkte in außenpolitischen Fragen finden Widerhall in Deutschland. Es besteht ein erhebliches Interesse für die norwegischen Bemühungen, Friedens- und Versöhnungsprozesse voranzubringen.
  • In beiden Ländern hat die multilaterale Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert. Deutschland spielt in internationalen Organisationen eine immer aktivere Rolle. Deutschlands Arbeitsschwerpunkte unter anderem in den Vereinten Nationen decken sich weitgehend mit denen Norwegens.
  • Im Bereich Bildung und Wissenschaft besteht sowohl multilateral als auch bilateral eine enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen. Deutsche Studierende bilden eine der größten ausländischen Gruppen an norwegischen Universitäten und Hochschulen, und Deutschland ist einer der wichtigsten Kooperationspartner Norwegens innerhalb des Europäischen Forschungsraums (EFR).
  • Deutschland ist ein besonders wichtiger Markt für norwegische Kultur im Ausland und kann als das wichtigste Sprungbrett für die Internationalisierung von Kunst und Kultur aus Norwegen bezeichnet werden.

 

Hieraus ergeben sich folgende Leitsätze für die Regierung:

 • Ausgehend von einer aktiven Europapolitik und dem Ziel einer möglichst breit gefächerten Zusammenarbeit ist Norwegen bestrebt, eine ganzheitliche Politik gegenüber Deutschland zu führen.
 • Die bilateralen Kontakte mit Deutschland sollen auf allen Ebenen intensiviert und ausgebaut werden, um das Verständnis für norwegische Auffassungen in strategisch bedeutsamen Fragen, einschließlich EU/EWR und Nordgebiete, im Sinne einer stärkeren Unterstützung zu erhöhen.
 • Die wirtschaftlichen Interessen Norwegens sollen durch eine weitere Intensivierung der deutsch-norwegischen Zusammenarbeit im Energiebereich und der Kooperation im Bereich Klima und Umwelt, durch die Gewährleistung des Marktzugangs für Fisch und andere Meeresfrüchte aus Norwegen und die Förderung des bilateralen Handels zwischen Norwegen und Deutschland noch nachhaltiger wahrgenommen werden.
 • In Norwegen und in Deutschland sollen die Kenntnisse über das andere Land vertieft und die Vertrautheit mit dem anderen Land erhöht werden. Ein klares und positives Norwegen-Bild in Deutschland soll gefördert werden.
 • In den norwegischen Schulen und an den norwegischen Hochschuleinrichtungen soll das Interesse für die deutsche Sprache und allgemein für Deutschland gefördert werden.

Wichtige Teilbereiche der Zusammenarbeit Norwegens mit Deutschland:

Europapolitik

Im Regierungsprogramm 2013 wird festgehalten, dass Norwegen in der europäischen Zusammenarbeit als ein konstruktiver Akteur auftreten wird. Interessen und Schwerpunkte des Landes sollen frühzeitig dargelegt werden, wenn sich in der EU neue politische Entwicklungen abzeichnen, die für Norwegen besonders relevant sind. Dies gilt auch für die Bestrebungen, die norwegischen Wirtschaftsinteressen im Rahmen des Europäischen Wirtschaftsraums offensiv wahrzunehmen. Hier kommt dem engen Dialog mit Deutschland wesentliche Bedeutung zu. Als führendes EU-Mitglied übt Deutschland großen Einfluss aus. Hinzu kommt, dass sich Deutschland Norwegen gegenüber immer wieder offen und bereit zum Dialog über Fragen der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schengen-Zusammenarbeit gezeigt hat. Vor diesem Hintergrund hat die Europapolitik für die norwegische Regierung einen hohen Stellenwert bei der Zusammenarbeit mit Deutschland.

Verteidigungs- und Sicherheitspolitik

Deutschland und Norwegen vertreten in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sehr ähnliche Auffassungen. Deutschland ist ein enger Verbündeter in der Nato und eine wichtige treibende Kraft im Hinblick auf die Weiterentwicklung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. In dem von Deutschland vorgelegten Konzept für eine noch engere Zusammenarbeit mit bestimmten Nato-Alliierten zählt Norwegen zu diesen Staaten. Hierzu hat Norwegen grundsätzlich eine positive Einstellung und prüft jetzt die Möglichkeiten der Mitwirkung an diesem Konzept. Die deutsche Verteidigungsindustrie ist ein bedeutender Lieferant der norwegischen Streitkräfte und ein wichtiger Kooperationspartner für norwegische Unternehmen in diesem Industriezweig. Norwegen arbeitet in allen Waffengattungen und bei militärischen Operationen mit Deutschland zusammen. Die militärische Zusammenarbeit hat jedoch weiterhin ein erhebliches Entwicklungspotenzial.

Wirtschaft, Handel und Industrie

Deutschland ist die eindeutig stärkste Volkswirtschaft Europas und Norwegens zweitgrößter Exportmarkt. Deshalb ist es für die zuständigen Stellen in Norwegen besonders wichtig, zu guten Voraussetzungen für Aktivitäten norwegischer Unternehmen auf dem deutschen Markt beizutragen und solche Aktivitäten durch optimale Beratung, aktive Profilierungsmaßnahmen und die Zusammenarbeit mit der jeweiligen Branche zu unterstützen. Die Kooperation in Bezug auf Innovation und Technologie soll gestärkt werden, und Kopplungen zwischen norwegischen und deutschen Wissens- und Kompetenzzentren sollen erleichtert werden. Deutschland ist der größte Auslandsmarkt der norwegischen Tourismusbranche, und die Profilierung Norwegens als Reiseziel stellt eine vorrangige Aufgabe dar. Deutschlands bedeutsame Rolle für die Wertschöpfung in Norwegen macht vertiefte Kenntnisse der deutschen Gesellschaft, Sprache und Kultur zu einem bedeutenden Faktor für die norwegische Wirtschaft.

Energiepolitik

Als wichtige Handelspartner im Bereich Energie sind Norwegen und Deutschland gleichermaßen voneinander abhängig. Die Industrienation Deutschland misst einer verlässlichen und nachhaltigen Energieversorgung große Bedeutung bei und hat eine umfassende Umstellung des Energiesektors in die Wege geleitet, wozu der Ausstieg aus der Atomenergie, der Ausbau erneuerbarer Energien und stärkere Bemühungen um höhere Energieeffizienz gehören. Aus norwegischer Sicht hat der längerfristige Anteil von Erdgas als Energieträger in Deutschland große Bedeutung. Der Energieaustausch mit Deutschland steht auf der Tagesordnung. Somit gibt es eine Grundlage für die Weiterentwicklung und Intensivierung des guten Energiedialogs mit deutschen Stellen.

Nordgebiete

Deutschland ist ein wichtiger globaler Akteur mit zunehmendem Interesse für die Nordgebiete. Dieses Interesse kommt in der deutschen Arktis-Strategie zum Ausdruck, die im Herbst 2013 vorgestellt wurde. Die norwegische Regierung strebt eine Weiterführung und Verstärkung der Nordgebiete-Diplomatie gegenüber zentralen europäischen Alliierten an, und so ergeben sich gute Möglichkeiten für einen Ausbau der Zusammenarbeit und eine Vertiefung des Nordgebiete-Dialogs mit Deutschland.

Klima- und Umweltpolitik

Durch das deutsche Interesse für Klima und Energiesicherheit ergeben sich gute Möglichkeiten für eine intensivierte Fortführung des Dialogs in diesen Bereichen. Deutschland spielt eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit der EU-Staaten in Bezug auf Klima, Umwelttechnologie, Ressourceneffizienz, Naturschutz, grüne Wirtschaft und Forschung. Es liegt daher nahe, den Kontakt mit Deutschland in diesen Bereichen auszubauen, um die grüne Wirtschaft und die Emissionsverminderung in Europa zu fördern.

Forschung, Innovation und Bildung

Auch in den Bereichen Forschung, Innovation und Bildung ist Deutschland für Norwegen einer der wichtigsten Kooperationspartner, sowohl bilateral als auch auf EU-Ebene. Das große Interesse an einer Zusammenarbeit auf norwegischer und deutscher Seite ist eine gute Grundlage für weitere Schritte. Schüler, Auszubildende, Studierende, Lehrkräfte und Wissenschaftler sind an einem breit gefächerten Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen beteiligt, und dieser Kontakt trägt zur Erweiterung und Vertiefung fachlicher Kompetenzen und zu guten persönlichen Beziehungen bei.

Kulturelle Zusammenarbeit

Die geografische Nähe und die kulturelle Verwandtschaft machen Deutschland zu einem natürlichen Partner für Norwegen. Für norwegische Kulturschaffende aller Gattungen ist Deutschland eine wichtige Arena, wo ihnen große Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Kulturveranstaltungen sprechen breitere Kreise der Bevölkerung an als andere Maßnahmen und Aktivitäten. Die Förderung der kulturellen Zusammenarbeit mit Deutschland trägt auch für Politik und Wirtschaft Früchte und bringt gegenseitigen Nutzen. 

Regionale Zusammenarbeit

Durch die föderale Staatsordnung bilden die deutschen Bundesländer eine nicht unbedeutende Fachkompetenz- und Zuständigkeitsebene. Deshalb sollen die bereits bestehenden guten Kontakte zwischen Kommunen und Verwaltungsbezirken (Fylker) in Norwegen einerseits und Gemeinden, Städten, Landkreisen und Bundesländern in Deutschland andererseits gepflegt werden, und für neue Kontakte sollen gute Voraussetzungen geschaffen werden.

Alle Schwerpunktbereiche werden im Handlungsplan für Deutschland näher beschrieben werden.

*****

Strategien i pdf-format