Historisk arkiv

Arbeids- og sosialdepartementet

Riksmeklerens og Arbeidsrettens 100-årsjubileum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Om Riksmeklerens og Arbeidsrettens 100-årsjubileum i 2016.

I 2016 er Riksmekleren og Arbeidsretten 100 år. Institusjonene ble hjemlet i arbeidstvistloven av 1915, som trådte i kraft året etter. Riksmekleren skal mekle mellom partene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden når det oppstår interessetvister. Arbeidsretten skal avgjøre tvister om forståelsen og gyldigheten av tariffavtaler og tvister om det foreligger brudd på fredsplikten.  

Det bemerkelsesverdige er ikke at arbeidstvistloven og de to institusjonene nå har virket i 100 år. Årene etter forrige århundreskifte var svært turbulente, og en rekke konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere skapte behov for å regulere konflikter i arbeidslivet. Organisasjonenes styrke kunne ikke alene sørge for siviliserte forhold. Det var på høy tid at et ryddig lovverk kom på plass i 1915, som ivaretok organisasjonsfrihet og konfliktrett. 

100 år og like spreke

Det bemerkelsesverdige er at loven og institusjonene har stått seg i 100 år, nærmest uforandret og uberørt av verdenskriger, økonomisk og teknologisk utvikling, globalisering og økende innslag av internasjonal, overnasjonal rett.  Det viser hvor klarsynte lovmakerne og deres fremste rådgivere var og hvor solid arbeid som lå bak lovverket. 

Institusjonene har i denne tidsepoken vist sin styrke. Riksmekleren har utvilsomt avverget mange konflikter og slik bidratt til et fredeligere arbeidsliv enn det vi ser i mange andre land. Ved søksmål for Arbeidsretten har partene kunnet håndheve rettigheter og plikter som følger av tariffavtaler. Rettens avgjørelser har bidratt til rettsavklaring og rettsutvikling av den kollektive arbeidsrett.   

Det ligger store verdier i å avverge konflikter, både for arbeidstakerne, bedriftene og samfunnet. Samtidig er det åpenbart at retten til streik og lockout har vist seg å være konfliktforebyggende i praksis. 

Markerer med faglig seminar

Det er derfor all grunn for myndighetene, institusjonene og arbeidslivets organisasjoner til å markere en slik begivenhet. Det skjer den 25. januar med et faglig seminar med foredrag av landets fremste eksperter på arbeidsliv og med lansering av et verk om Arbeidsrettens historie og en innbundet artikkelsamling om Riksmekleren.

Lederne for institusjonene, riksmekler Nils Dalseide og Arbeidsrettens leder, Jakob Wahl, vil forklare hvordan begge konfliktløsningsmekanismer er solide pilarer som den norske samfunnsmodellen hviler på. Historikere og økonomer vil understreke institusjonenes og det organiserte arbeidslivets betydning.