Historisk arkiv

Barn i lavinntektsfamilier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne etablere stabile vennskap i oppveksten og føle seg verdifulle i samfunnet.

Andelen og antallet barn som lever i risiko for fattigdom har økt de siste årene. Tall fra SSB viser at det i 2018 bodde nærmere 111 000 barn under 18 år i familier med vedvarende lavinntekt. Dette utgjør 11,3 prosent av alle barn i denne aldersgruppen.

Familier med innvandrerbakgrunn og enslige forsørgere er overrepresentert blant husholdninger i vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn utgjorde 57,2 prosent av alle barn i lavinntektsfamilier i 2018.

Det er viktig å se på hva som kan gjøres for å hjelpe enslige forsørgere. Klarer man å redusere antall samlivsbrudd, kan det bety veldig mye for mange barn. Regjeringen satser derfor på foreldrestøtte, familievern og tilbud til familier og par som sliter. Det skal bli enklere å be om hjelp tidlig.

For å bedre levekårene og øke mulighetene til barn og unge som lever i lavinntektsfamilier har regjeringen økt barnetrygden, styrket tilskuddsordningen for ferie- og fritidstilbud, og høsten 2020 settes det i gang forsøk med fritidskortordninger for barn fra 6 til fylte 18 år i ulike kommuner.

Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter og målet er at flere barn og unge deltar i fritidsaktiviteter

I oktober 2020 la regjeringen fram en samarbeidsstrategi for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Strategien skal fremme deltakelse og styrke mulighetene til barn som vokser opp i familier med dårlig råd, og skal bidra til å forebygge at fattigdom går i arv.

Strategien fokuserer på tiltak som gir barna like muligheter som sine jevnaldrende til å gjennomføre utdanningsløp, ha gode og trygge boforhold, delta i organiserte fritidsaktiviteter og få bedre tilgang til helsetjenester. 

Du finner mer informasjon om barn i lavinntektsfamilier på Bufdirs nettsider.

Bufdir har også laget en monitor, med en samling av ulike indikatorer, hvor kommunene kan sammenligne seg med andre kommuner og se utvikling i andel lavinntektsfamilier over tid.