Historisk arkiv

Gi innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet arbeider med en ny strategi for barn i lavinntektsfamilier, og vi vil gjerne ha dine innspill om utfordringer og løsninger på området.

I 2020 skal regjeringen legge fram en samarbeidsstrategi for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Barne- og familiedepartementet leder strategiarbeidet, som skjer i samarbeid med Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.   

Strategien skal fremme deltakelse og styrke mulighetene til barn som vokser opp i familier med dårlig råd, og skal bidra til å forebygge at fattigdom går i arv.

Strategien vil fokusere på tiltak som gir barna like muligheter som sine jevnaldrende, blant annet til å gjennomføre utdanningsløp, ha gode og trygge boforhold, delta i organiserte fritidsaktiviteter og få bedre tilgang til helsetjenester.

Departementet er nå i en kunnskapsinnhentingsfase og arbeider med å kartlegge utfordringer og relevante tiltak på barnefattigdomsområdet. Departementet har arrangert et innspillsmøte i forbindelse med strategiarbeidet, men ønsker også skriftlige innspill. Derfor vil vi gjerne ha innspill fra både privatpersoner og organisasjoner som har kunnskap eller erfaringer på dette området.

Hvor trykker skoen for barn i lavinntektsfamilier? Hva bør gjøres for å bedre oppveksten til barn og unge med lavinntektsbakgrunn? Og hvem bør gjøre noe med konkrete forslag – stat, kommune, frivillige organisasjoner, næringslivsaktører eller sosiale entreprenører?

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir publisert her på regjeringen.no, og må derfor ikke inneholde personlig informasjon eller annet du/din organisasjon ikke vil offentliggjøre.

Du finner mer informasjon om barn i lavinntektsfamilier på Bufdirs nettsider.

Frist for innspill var 15. april 2020.

Se innspill som har kommet inn.

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte:

Terje Solberg
E-post: terje.solberg@bfd.dep.no
Telefon: 22 24 25 28

For mer informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine persondata, se personvernerklæring