Historisk arkiv

Jobb som medisin mot ulikhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det største skillet mellom folk i Norge i dag går mellom de som er i jobb og de som ikke er det. Regjeringen ønsker at alle som kan jobbe får sjansen i arbeidslivet. Enten de har hull i CV-en, har vært syke eller mangler riktig kompetanse.

Arbeid er grunnlaget for velferd, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. For de fleste er arbeid den viktigste kilden til inntekt. Å delta i arbeidslivet gir folk penger til å klare seg selv og betale regningene sine. Men jobb gir folk også sjansen til å lære nye ting – jobb betyr selvrealisering og sosial inkludering. Gjennom jobben lærer vi språk, kultur og tar del i fellesskapet.

Inkludering gir jevnere fordeling
Regjeringen ønsker et inkluderende arbeidsliv der alle som kan, deltar og så mange som mulig blir selvforsørget med egen inntekt.

  • At mange er i jobb bidrar til større samlet verdiskaping, jevnere fordeling og mindre fattigdom.
  • Bærekraften i velferdsordningene våre krever at vi lykkes med arbeidslinja. Det skal lønne seg å jobbe.

Mange bedrifter etterspør arbeidskraft og andelen folk i jobb øker. Men hva med dem som ikke klarer å komme seg i jobb selv? De som fortsatt står utenfor og som sliter med å få endene til å møtes. Arbeids- og velferdsetaten har en rekke virkemidler for å hjelpe folk i jobb.

Inkluderingsdugnad
Regjeringen mener Norge har en historisk sjanse til å bruke den positive utviklingen i arbeidsmarkedet til å få flere av de som står utenfor arbeidslivet over i jobb. Regjeringen har derfor invitert til en inkluderingsdugnad. Gjennom felles innsats fra offentlige og private aktører er målet å få flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en over i faste, ordinære jobber.

Mål om fem prosent
Staten går foran i inkluderingsarbeidet. Regjeringens mål er at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er lagt til rette for flere markedskontakter i Arbeids- og velferdsetaten som skal bistå bedrifter med å rekruttere fra NAV-køen. Oppfordringen til arbeidsgivere er å se til NAV før utlandet.

Riktig tiltak til riktig tid
Regjeringen legger også vekt på å bruke arbeidsmarkedstiltakene for å få flere over i arbeid.  Regelverket er forenklet og det er blitt lettere å opprette tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv. Lønns­tilskudds­ordningen skal bli enklere å ta i bruk. Satser er økt. Målet er riktig tiltak til riktig tid. Tidlig og tett oppfølging, samt individuelt tilpassede opplegg.

Spesielle grupper
Ungdom, innvandrere fra land utenfor EØS-området og personer som har stått lenge uten arbeid, er særlig prioritert for deltakelse i arbeidsmarkedstiltak. Regjeringen har også satt i gang særskilte innsatser for ungdom og langtidsledige. Ungdom får bistand innen senest åtte uker. Langtidsledige blir fulgt opp tidligere enn før.

Arbeid og aktivitet
Velferdsordningene skal bli bedre for dem som trenger det aller mest. Samtidig er det viktig å understreke at samfunnet også må stille krav. Regjeringen vil ha arbeid og aktivitet over hele linja. Unge sosialhjelpsmottakere blir nå møtt med krav om aktivitet for å få penger. For dem som ikke stiller opp eller møter kravene, kan det bli trekk i stønaden.

Et seriøst arbeidsliv 
Regjeringen vil ha et seriøst arbeidsliv hvor man får lønna man har krav på og gode arbeidsforhold. Kravene til faste ansettelser og innholdet i arbeidsavtalene er blitt skjerpet. De som arbeider deltid har fått styrket sine muligheter til utvidet stilling. Strategien mot arbeidslivskriminalitet er nettopp revidert. Det arbeides nå med forslag om styrket vern for dem som varsler om uverdige forhold, for å nevne noe. For å sikre seriøse arbeidsforhold er både allmenngjøring av tariffavtaler og Arbeidstilsynets kontrollordninger viktige.

Opplæring og kompetanse
Mulighetene til å få seg arbeid som voksen må ses i sammenheng med skolegang og ungdomstid. Avbrutt skolegang kan gi dårligere jobbsjanser seinere i livet. Regjeringen har endret opplæringstiltakene i NAV for å gjøre det lettere å få kompetansen som trengs for å skaffe seg jobb. Her er styrket samarbeid mellom fylkeskommunen, NAV-kontoret, opplæringsintitusjonene og næringslivet helt avgjørende.

En tydelig satsing på utdanning og arbeid til flere er et stort steg på veien mot et samfunn hvor folk har likere muligheter og hvor forskjellene mellom folk er små.