Historisk arkiv

BT har unnlatt å publisere deler av kritikken mot seg selv. Dette er hele tilsvaret til Bergens Tidende:

Taler og innlegg av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Arrogant og lettvint av BT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I sin leder 5. desember går Bergens Tidende løs på mine uttalelser om forholdene i norske fengsler. Fem sider lenger bak i samme avis er jeg intervjuet om dette. Det kan virke som BT ikke har tatt seg bryet med å lese sin egen sak. Det er, for å bruke avisens egne ord, både arrogant og lettvint.

I lederen står det: «Justisminister Per-Willy Amundsen hevder at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen til de ansatte.» og «… Amundsen avfeier saken med at han ikke kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen:»

I saken lederen viser til sier jeg: «Jeg har stor forståelse for at fengselsbetjenter har vært bekymret for økt forekomst av vold og trusler …» og «Jeg vil understreke at sikkerheten til ansatte og innsatte alltid skal prioriteres og at dette er noe jeg tar på største alvor.»

Man kan undres over hvilken tekst som ble skrevet først

Det er riktig at det har vært en økning av antall registrerte volds- og trusselhendelser mot ansatte i norske hendelser fra 2014 til 2016, som BT har sitert meg på i nyhetssaken, men lettvint hopper over i lederen. Det er også riktig at det ikke har vært en økning fra i fjor og så langt i år. Dette er fakta.

Jeg har forståelse for at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen oppfattes utfordrende for kriminalomsorgen. Men reformen fører med seg liten endring i antall ansatte som jobber direkte med innsatte.

Den samlede ressurssituasjonen i kriminalomsorgen vil bli kartlagt gjennom en analyse av driftssituasjonen som departementet har igangsatt. Utredningen, som også vil inkludere regioner og direktorat, forventes å foreligge i januar. 

Det er for tiden et lavere belegg i fengslene sammenlignet med de siste årene. Dette gir kriminalomsorgen en økt fleksibilitet som kan bidra til å styrke innholdet i soningen og arbeidsmiljøet for de ansatte i fengslene. Lavere belegg bør også gi grunnlag for bedre tid til å jobbe med de innsatte og kan virke dempende når det gjelder vold og trusler.

I vår regjeringsperiode er det iverksatt en rekke tiltak i kriminalomsorgen rettet mot innsatte med særskilte utfordringer:

  • Vi har utvidet og gjort Narkotikaprogram med domstolskontroll landsdekkende
  • Etablert tre nye stifinnerenheter for rusbehandling i fengsel
  • Styrket tilskuddet til fengselshelsetjenesten
  • Tilgang på fagutdannet personell i kriminalomsorgen har økt
  • Kriminalomsorgen er styrket for kjøp av soningsplasser ved institusjon. De som gjennomfører straff ved institusjon er gjerne personer med rusmiddelproblemer, lettere psykiske problemer, atferdsforstyrrelser, tilpasningsproblemer mv.
  • Regjeringen har iverksatt ulike tiltak for å følge opp innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Et viktig tiltak for denne gruppen er økt aktivisering ved innføring av delte arbeidsdager

Skal vi løse problemet, må vi først se på situasjonen i sin helhet. Vi kan ikke bare forholde oss til en side av saken, slik BTs leder gjør i sin fremstilling.

Derfor gjør jeg det klinkende klart: Forholdene og sikkerheten til ansatte og innsatte i fengsel er noe jeg tar på største alvor.