Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringens mål for integrering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Her kan du se brosjyren "Regjeringens mål for integrering" som gir informasjon og statistikk om innvandrere i arbeid og utdanning, om deres levekår og deltakelse i samfunnet.

Brosjyren viser forskjeller og likheter mellom innvandrere som gruppe, norskfødte med innvandrerforeldre, og resten av befolkningen. Den er til hjelp for at sektormyndigheter skal kunne rette opp uønskede skjevheter.

Brosjyren viser blant annet at de fleste innvandrere er i jobb og at lengre botid i Norge fører som regel til et høyere sysselsettingsnivå. Det er likevel store forskjeller både mellom kvinner og menn, og ut fra hvilken region innvandrere kommer fra.

Her kan du se brosjyren

Mål for integrering 

Alle departementene har et selvstendig ansvar for å gi innvandrere like muligheter, rettigheter og plikter på sine områder, og til å bidra til at målene i integreringspolitikken blir nådd. Mål for integrering er en statistikkoversikt som publiseres årlig i statsbudsjettet. Den synliggjør forskjeller og likheter mellom innvandrere som gruppe og resten av befolkningen på noen viktige samfunnsområder. Statistikken brukes som grunnlag for at ulike departement og offentlige etater utvikler målrettet politikk og tiltak som gir innvandrere og deres barn like muligheter, rettigheter og plikter.

Regjeringens integreringspolitikk

Regjeringen arbeider bredt for at innvandrere skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. Stortingsmeldingene om livslang læring og utenforskap, om likestilling, og om familiepolitikken, vil møte flere av de utfordringene innvandrere og deres barn står overfor på arbeidsmarkedet. Gratis kjernetid i barnehagen for familier med lavinntekt og forbedringer i introduksjonsloven styrker barnas skolegang og voksnes kvalifikasjonsmuligheter. Strategien mot barnefattigdom og tilskudd til frivillige organisasjoner bidrar til at innvandrere og barna deres får muligheter til deltakelse i samfunnslivet og med det økt tilhørighet til det norske samfunnet.  

Mer om Mål for integrering finnes som vedlegg til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettproposisjon for 2015