Historisk arkiv

Evaluering av forsøk med stemmerett for 16-åringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgportalen

20 kommuner og Longyearbyen lokalstyre var ved kommunestyrevalget i 2011 med i et forsøk med stemmerett for 16-åringer. Om lag 9 400 ungdommer på 16 og 17 år fikk dermed en mulighet til å være med på å påvirke hverdagen i sin kommune ved valg. Evalueringsrapport fra forsøket foreligger nå.

Forsøket har blitt evaluert av Institutt for samfunnsforskning (ISF) i samarbeid med Uni Rokkansenteret. Nå er sluttrapporten fra evalueringen (pdf) kommet. Se også informasjon om evalueringen på ISF nettside.

Stort engasjement blant de unge

Rapporten viser et gjennomgående stort engasjement blant 16- og 17-åringene som kunne delta i valget. Den viser markant høyere valgdeltakelse i denne ungdomsgruppen sammenliknet med 18- og 19-åringene, som også var førstegangsvelgere.

Evalueringen viser også at mange unge kandidater i forsøkskommunene ble valgt inn i kommunestyret. Både i Stavanger og Ålesund ble andelen av kommunestyrerepresentanter mellom 18 og 25 år på over 20 prosent.

Stemte som eldre velgere

Stort sett stemte de unge på de samme partiene som eldre velgere. Det var derfor ingen partier som tapte eller vant mye på at 16- og 17-åringene fikk stemme.

Det er lite som tyder på at forsøket førte til økt politisk modenhet blant 16- og 17-åringene. I opinionen er det lav oppslutning om å sette stemmerettsalderen ned til 16 år. Det gjelder både blant eldre og yngre.

Ikke sammenheng mellom stemmerettsalderen og valgbarhetsalderen

I den juridiske vurderingen pekes det på at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom stemmerettsalderen og valgbarhetsalderen.

Det pekes på at 16- og 17-åringer har nødvendig rettslig handleevne til å bruke stemmeretten, stille til valg og være folkevalgte.

Rapporten sier imidlertid at dersom målet er en mulig klar og enhetlig overgang fra barn til voksen i lovgivningen, kan det være grunn til å holde stemmerettsalderen på 18 år. Grunnen er at ulik aldersgrense for stemmerett og valgbarhet kan oppfattes å stå i strid med hensynet til enhetlig regulering av rett til demokratisk deltakelse.