Historisk arkiv

Helse - et hovedsatsingsområde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Helse er et hovedsatsingsområde i norsk utviklingspolitikk.

God helse er viktig for enkeltindivider og for en positiv samfunnsutvikling. Dette er reflektert i bærekraftsmålene. Norge har en pådriverrolle for global helse og støtter den langsiktige innsatsen for bedret barne-, ungdoms- og mødrehelse, for bekjempelse av smittsomme sykdommer, som aids, tuberkulose og malaria.

Regjeringen vil bidra til å styrke nasjonale helsesystemer, blant annet ved å arbeide for økt tilgang til kvalifisert helsepersonell. Partnerskap for innovasjon er viktig og bistandsmidler skal innrettes slik at de utløser annen finansiering og nasjonale investeringer i berørte land.

Forverring av helsesituasjonen kan utgjøre en trussel mot velstand og stabilitet. Helsespørsmål griper bredt inn i alle lands samfunnsforhold og er ofte sektorovergripende.