Historisk arkiv

Bekjempelse av korrupsjon i utviklingssamarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Korrupsjon skader samfunnsliv og økonomisk utvikling og er et av de største utviklingshindrene for fattige land. Korrupsjonsbekjempelse er et av fire tverrgående hensyn i norsk utviklingspolitikk. Dette innebærer at risikoen for korrupsjon alltid skal vurderes for norskfinansierte aktiviteter.

Korrupsjon er tett forbundet med ulovlige kapitalstrømmer, manglende sikkerhet, organisert kriminalitet, svakt styresett, voldelig ekstremisme og terrorisme. Korrupsjon er svært utbredt i fattige og sårbare stater. På verdensbasis unndras mer enn USD 1,2 milliarder som følge av korrupsjon.

Risikoen for korrupsjon skal alltid vurderes i forbindelse med utviklingstiltak. Korrupsjon i fattige land har svært ofte forgreininger til rike land. Utryddelse av korrupsjon og alle former for bestikkelser er et eget delmål under FNs bærekraftsmål nr 16.

Norsk straffelov definerer korrupsjon som «å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag,» eller å gi eller tilby noen det samme. Loven er blant de strengeste i verden og også korrupsjon og medvirkning til korrupsjon i utlandet straffeforfølges i Norge. FNs antikorrupsjonskonvensjon, UNCAC, inkluderer hvitvasking og underslag i korrupsjonsbegrepet.

Å endre holdninger som er forankret i grådighet kan ikke skje utenfra. Politisk vilje til å bekjempe korrupsjon og å forankre dette arbeidet i kompetente institusjoner, er forutsetninger for at et land skal lykkes med korrupsjonsbekjempelse.

Norge har erfaring for at et etterspørselsstyrt og konkret utviklingssamarbeid gir en god ramme for dialog, slik som i Olje for utvikling-programmet hvor institusjonsbygging og integritet i ressursforvaltningen er viktige komponenter.

Norge er også en internasjonal pådriver for å få skatteparadiser med på avtaler om å utveksle informasjon for å hindre at de fungerer som mellomstasjoner for underslåtte midler, terrorfinansiering og skatteunndragelse. Norge arbeider for at alle land skal gi økt innsyn i reelle eierskapsforhold i internasjonale selskaper og utveksle slik informasjon.

Statsminister Solberg deltok i mai 2016 sammen med en rekke stats- og regjeringsledere på et toppmøte om antikorrupsjon i London. Norge forpliktet seg der til videre arbeid og samarbeid på dette viktige området.

Norge har ratifisert FNs antikorrupsjonskonvensjon og OECDs konvensjon mot bestikkelser og deltar i Financial Action Task Force (FATF), som blant annet bekjemper finansiering av terror, og andre organisasjoner og fora som etterforsker og bekjemper av korrupsjon.

Her finner du flere artikler om hvordan UD og andre departementer arbeider med korrupsjonsbekjempelse.