Historisk arkiv

Beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge trapper opp innsatsen mot seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kriser.

Seksualisert og kjønnsbasert vold (SGBV) i humanitære kriser er et globalt problem. Av om lag 140 millioner mennesker som har behov for humanitær bistand, anslås 35 millioner å være kvinner og jenter i fruktbar alder. Selv om kvinner er særlig utsatte, rammes også gutter og menn av denne grusomme formen for overgrep.

Regjeringen tok initiativet til en internasjonal konferanse som ble holdt i Oslo 23.-24. mai 2019. Målet var å fremme en mer effektiv og høyere prioritert humanitær innsats mot SGBV og mobilisere styrket politisk vilje og økt finansiering. Konferansen var svært vellykket; den har sikret politisk oppmerksomhet og finansiell støtte til arbeidet mot seksualisert og kjønnsbasert vold, til å sette de som er rammet i sentrum for responsen og lytte til hvilke behov de har. Norge vil i etterkant av konferansen arbeide for å opprettholde den politiske oppmerksomheten og finansielle støtten.

Norge arrangerte konferansen i samarbeid med FN, Irak, Somalia, De forente arabiske emirater og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Konferansen brakte sammen overlevende og spesialister, medlemmer fra 167 nasjonale og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner, Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen, representanter fra 100 land, globale ledere og regionale og internasjonale organisasjoner.

Frem til nå har innsatsen mot SGBV i humanitære kriser hatt for lite politisk oppmerksomhet og vært kritisk underfinansiert. Det internasjonale samfunnet må bli bedre på forebygging, gi bedre beskyttelse og bistand og bidra til at langt flere straffes for overgrepene. Derfor er beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold et høyt prioriterte satsingsområde i Norges humanitære strategi som ble lansert i 2018.

En milliard kroner skal fordeles på tiltak mot SGBV i humanitære kriser fra 2019 til 2021. I 2019 øremerker regjeringen 350 millioner kroner til dette arbeidet.