Historisk arkiv

Svar på spørsmål om EUs havneforbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om hvilke andre europeiske land som har innført et generelt unntak for russiske fiskefartøy som en del av gjennomføringen av EUs havneforbud.

Skriftlig spørsmål nr. 1988 (2021-2022).
Datert 06.05.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
Hvilke andre europeiske land har innført et generelt unntak for russiske fiskefartøy som en del av gjennomføringen av EUs havneforbud?

Utenriksministerens svar:
Det fremgår av forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet § 19a, som ble vedtatt i kgl. res. 29. april 2022, at det etter 7. mai er forbudt å gi adgang til havner på Fastlands-Norge til russiskflaggede fartøy og fartøy som hadde russisk flagg 24. februar 2022.

Forskriften gjennomfører tiltak vedtatt av EU om endring i forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive tiltak mot handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet. EUs forordning gir havneforbudet anvendelse for «skip som omfattes av relevante internasjonale konvensjoner». Med andre ord går det ikke direkte frem hvilke fartøy som omfattes av forbudet. I veiledende uttalelse fra EU fremkommer det at skip på 500 bruttotonn eller mer som seiler kommersielt i internasjonal fart, vil være omfattet av forordningens forbud.

Ved gjennomføringen i norsk rett ble det tatt hensyn til forutsigbarhet, brukervennlighet og kravet til klarhet. Forskriften inneholder en straffesanksjonert forpliktelse og etter norsk rett må denne være tilstrekkelig presis. Det har også vært viktig å verne om fiskerisamarbeidet med Russland for å sikre videreføring av våre felles bærekraftige fiskeriforvaltning i nordområdene, slik at vi tar vare på våre felles fiskebestander i Barentshavet. Havneforbudet i § 19a gjelder dermed for skip på 500 bruttotonn eller mer som seiler kommersielt i internasjonal fart. Fiskefartøy omfattes ikke.

EUs medlemsstater må forholde seg til EUs forordning og den til enhver tid gjeldende fortolkningen av denne. Medlemsstatene gjennomfører ikke forordningen i nasjonal rett, den får direkte virkning. Det foreligger så langt ikke tilstrekkelig grunnlag for å si hvordan virkeområdet i EUs forordning vil slå ut i praksis.