Historisk arkiv

Svar på spørsmål om sanksjonsregimet mot Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sveinung Stensland (H) om regjeringen mener intensjonen ved sanksjonsregimet mot Russland er slik at også lønnsmidler, opparbeidede feriepenger og skattetrekk for norske ansatte i norske underselskaper av sanksjonerte selskaper skal fryses av bankforbindelser, slik at de ansatte står uten lønn og feriepenger.

Skriftlig spørsmål nr. 2210 (2021-2022).
Datert 31.05.2022

Fra representanten Sveinung Stensland (H) til utenriksministeren:
Mener regjeringen intensjonen ved sanksjonsregimet mot Russland er slik at også lønnsmidler, opparbeidede feriepenger og skattetrekk for norske ansatte i norske underselskaper av sanksjonerte selskaper skal fryses av bankforbindelser, slik at de ansatte står uten lønn og feriepenger?

Utenriksministerens svar:
Sanksjonene mot Russland innebærer blant annet pålegg om frys av penger og formuesgoder som tilhører, innehas eller kontrolleres av listeførte individer og enheter.

Med å fryse midler menes å hindre noen i å råde faktisk eller rettslig over midlene. Typiske eksempler på dette er å sperre tilgangen til en bankkonto, forvaltede midler eller ikke å foreta eller gjennomføre en betalingsoverføring. Frysforpliktelsen følger av forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet § 3. Norske selskaper som eies eller kontrolleres av listeførte individer og enheter vil kunne rammes av frysforpliktelsen.

Utenriksdepartementet kan imidlertid gjøre unntak fra frysforpliktelsen for nærmere angitte utgifter, se forskriften §§ 4–6c. Utenriksdepartementet kan eksempelvis gi tillatelse til å frigi eller stille frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det anses nødvendig for å dekke grunnleggende behov. Dette omfatter også utbetaling av lønn til ansatte. På denne måten vil man kunne hindre at ansatte står uten lønn og feriepenger.

Utenriksdepartementet har allerede mottatt flere søknader om unntak fra frysforpliktelsen, herunder også søknader om unntak for utbetaling av lønn, feriepenger og skattetrekk. Flere av søknadene er innvilget. Søknadene behandles fortløpende.

Norske filialer av utenlandske banker vil kunne måtte forholde seg til også andre lands sanksjoner. Norske myndigheter forholder seg bare til norsk regelverk.