Historisk arkiv

Svar på spørsmål om studentpraktikanter i UD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om studentpraktikantordningen ved utenriksstasjonene.

Skriftlig spørsmål nr. 2928 (2022-2023)
Datert 21.08.2023

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren:

Deler statsråden LOs oppfatning om at praktikantene i mange tilfeller er avgjørende for at utenriksstasjonene kan være operative, og hvorfor skal ikke staten da behandle praktikantene som ordinært ansatte med rett til blant annet lønn, sjukepenger og pensjon?

Utenriksministerens svar:

Studentpraktikantordningen er et tilbud til norske studenter som ønsker å styrke sine kunnskaper og forståelse og få erfaring fra praksis ved en norsk utenriksstasjon. Mange land, frivillige og internasjonale organisasjoner tilbyr slike praksisplasser for at studenter skal kunne skaffe seg erfaring fra- og innsikt i internasjonale forhold. Ordningen hadde sin spede begynnelse i 2001 og har gradvis blitt utviklet og tilpasset. Ambassader i land hvor det kan være sikkerhetsutfordringer har for eksempel ikke anledning til å knytte til seg studentpraktikanter.

Målgruppen for ordningen er studenter som er i et pågående studieløp, og det er et krav at praktikantene er studerende. Det er altså kompetanseheving som er formålet med oppholdet. Utenriksstasjoner kan tilby norske studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Den overordnede målsettingen er å gi studentene innblikk i internasjonalt arbeid, og å bidra til å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten.

Studentpraktikanten skal utføre varierte oppgaver som samtidig skal ha en relevans for praktikantens studier. Det kan oppstå tilfeller, særlig i perioder med stort arbeidspress, hvor det er vanskelig å trekke en klar grense mellom studentpraktikantens oppgaver og de som utføres av stasjonens fast ansatte. Praktikanten deltar i utførelsen av stasjonens daglige oppgaver, og bidrar således positivt til stasjonens virksomhet, men det er ikke slik at norske utenriksstasjoner er avhengige av praktikanter for å utøve sine kjerneoppgaver.

Praktikanten mottar et stipend som skal dekke bo- og levekostnader, og størrelsen på stipendet avhenger derfor av oppholdssted. Stipendet er ikke å anse som lønn, da studentpraktikantene ikke er arbeidstakere. Stipendet blir årlig vurdert basert på kostnadsindekser fra internasjonalt anerkjente byråer på området.

Studentpraktikantene beholder medlemskapet i folketrygden under utenlandsoppholdet. Dette innebærer at studentpraktikantene har tilgang til gratis og forsvarlig helsebehandling i tilfelle sykdom. Stipendet reduseres ikke ved sykefravær. Studentpraktikanten betaler ikke trygdeavgift.

Det er søkt lagt til rette for at studentpraktikantene skal være godt ivaretatt både sosialt og økonomisk i løpet av praktikantperioden. Inntrykket fra praktikantenes tilbakemeldinger er også at det store flertallet er fornøyd med ordningen, men vi er åpne for innspill til endringer.

Etter at vi ble gjort kjent med uttalelsene fra LOs studentrådgiver har vi invitert LO til et møte for å drøfte mulige forbedringer av ordningen med studentpraktikanter på ambassadene