Historisk arkiv

Stor oppslutning om medbestemmelse og medvirkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Medvirkning og medbestemmelse er viktig både for virksomhetene og arbeidstakerne. Dette er partene i arbeidslivet enige om. Derfor bør flest mulig ta medbestemmelse og medvirkning i bruk.

Dette er konklusjoner i rapporten (NOU 2010:1) det såkalte Medvirkningsutvalget overrakte statsråd Hanne Bjurstrøm i dag.

– Jeg vil lese utvalgets rapport med stor interesse. Det er gode nyheter at det er så stor oppslutning om ordningene. Nå vil vi oppfordre flest mulig til å ta dem aktivt i bruk. Det er bra for både virksomhetene og arbeidstakerne, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Medvirkningsutvalget har først og fremst vurdert de indirekte medvirknings- og medbestemmelsesordningene (arbeidsmiljøutvalg, verneombud og styrerepresentasjon), men mener at også den medvirkningen og medbestemmelsen som skjer direkte mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, er svært viktig. Det er her arbeidstakerne opplever størst grad av innflytelse.

 

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mottok utredningen fra utvalgets leder Ida Munkeby.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mottok utredningen fra utvalgets leder Ida Munkeby.

 

Utvalget viser til at det er bred oppslutning om ordningene, at det i hovedsak er tale om å videreutvikle og forbedre de ordningene som allerede finnes, og at styrket kunnskap vil føre til økt og bedre bruk. En hovedoppgave blir derfor er å sørge for at ”det glade budskap” når ut til flest mulig av de som ikke har tatt dette i bruk. 

Arbeidsdepartementet sender rapporten ut på alminnelig høring før påske.


Medvirkning og medbestemmelse bidrar til å gjøre norske virksomheter omstillings- og konkurransedyktige, mener utvalget bak utredningen.

Utvalget viser at:

  • Det er bred oppslutning om medvirknings- og medbestemmelsesordningene i arbeidslivet. 
  • Demokrati i arbeidslivet er et gode i seg selv, og medvirkning og medbestemmelse utgjør en viktig del av ”den norske modellen”. 
  • Medvirkning og medbestemmelse bidrar til å gjøre norske virksomheter omstillings- og konkurransedyktige.
  • I europeisk sammenheng er vi langt fremme

Utvalget peker på fire overordnede utfordringer i en videreutvikling:

  1. Økt oppmerksomhet om demokrati i arbeidslivet som en del av en overordnet demokratidebatt
  2. Inkludering av flere arbeidstakere i dagens ordninger
  3. Endringer som utfordrer dagens lovverk (økt behov for arbeidskraft, teknologisk utvikling, globalisering og arbeidsinnvandring)
  4. Økt effekt av ordningene i virksomheter der de praktiseres

I virksomheter med mer enn 10 ansatte viser det seg at 83 prosent har verneombud. I overkant av 60 prosent har etablert arbeidsmiljøutvalg. 53 prosent av virksomhetene har ansatterepresentasjon i styrene.

NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

 

Fakta

Medvirknings- og medbestemmelsesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. februar 2009. I samsvar med mandatet har utvalget beskrevet utviklingen av de ulike medbestemmelsesordningene i arbeidslivet, vurdert hvordan ordningene fungerer i praksis samt sett på eventuelle behov for endringer eller videreutvikling innenfor medbestemmelsesfeltet. Utvalget har også vurdert verneorganisasjonens rolle i forhold til ytre miljø.

Bakgrunnen for at utvalget ble nedsatt er at reglene på området har utviklet seg sporadisk over tid, og at de tidligere ikke har blitt vurdert i sammenheng. Det har derfor vært behov for en analyse av om gjeldende regler er tidsriktige og hensiktsmessige – også for et fremtidig arbeidsliv.

Medvirknings- og medbestemmelsesutvalget - mandat og sammensetning