Historisk arkiv

Tiltak mot sosial dumping virker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Fafo har evaluert regjeringens tiltak mot sosial dumping i perioden mars 2010 til november 2011. Nå foreligger sluttrapporten fra evalueringen. Den konkluderer med at tiltakene i handlingsplanene utgjør en godt integrert tiltakskjede, med totalt sett en positiv virkning.

– Det er hyggelig å lese at Fafo mener regjeringens innsats over tid for å møte de utfordringene vi har med utenlandske arbeidere fra Europa, i det store og hele er god, og at den har virket i tråd med hensikten, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Den forsterkede innsatsen fra Arbeidstilsynet har vært en helt sentral del av handlingsplanene mot sosial dumping, og evalueringen viser at den har vært gjennomført på en overbevisende måte. Når det gjelder de ulike reguleringene, fungerer ordningen med id-kort i bygg- og anleggsbransjen godt, mens melde- og registreringsplikten for bemanningsforetak ser ut til å ha liten effekt. Det er positive indikasjoner knyttet til innføringen av solidaransvar.

Når det gjelder informasjon, framstår særlig etableringen av servicesentrene for utenlandske arbeidstakere som en suksess.

Det er fortsatt store utfordringer knyttet til useriøsitet i deler av arbeidslivet.
– Fafo-rapporten gir oss anledning til å se på veien videre i kampen mot sosial dumping. Jeg er opptatt av at vi sammen med partene i arbeidslivet går gjennom rapporten for å fortsette den brede innsatsen mot sosial dumping, sier statsråden.

Les rapporten hos Fafo