Historisk arkiv

Endringer i forskrift om lugardeling på sokkelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift av 29. april 2010 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) § 19.

Endringene innebærer at såkalt lugardeling, utover visse akutte situasjoner, også kan benyttes ved oppkobling og oppstart av innretninger og ved revisjonsstanser. Lugardeling innebærer at to personer i løpet av et døgn kan bruke samme enkeltlugar, men ikke samtidig. Forskriften forutsetter at det gis kompensasjon ved lugardeling, og at tiltak for å sikre ivaretakelse av sikkerhet og nødvendig restitusjon og hvile drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Endringen trer i kraft 1. juli 2012.

 

Vedlegg: Forskrift 29. april 2010 nr. 613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften)

 § 19 skal lyde:

§ 19. Innkvartering og lugardeling

Lugardeling er ikke tillatt, med mindre vilkårene i annet ledd foreligger. Med lugardeling menes at to personer over 24 timer disponerer samme enkeltlugar, men slik at begge sover alene.

Etter drøfting av behovet for lugardeling med arbeidstakernes tillitsvalgte kan lugardeling benyttes i følgende tilfeller:

a. gjenopprettelse av fysiske barrierer og annen akutt situasjon

b. revisjonsstans

c. oppkobling og oppstart

Ved lugardeling etter annet ledd bokstav b og c skal det tas hensyn til den enkeltes totale belastning og om nødvendig fordele bruken av lugardeling på alle arbeidstakere som innkvarteres på innretningen i det aktuelle tidsrommet. Bruk av lugardeling skal kompenseres.

Ved beslutning om varighet og omfang av slik innkvartering, jf. også styringsforskriften § 11, skal konsekvensen utredes og kompenserende tiltak settes i verk slik at sikkerheten blir ivaretatt og det sikres nødvendig restitusjon og hvile. Hvilke kompenserende tiltak som skal iverksettes skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte.