Historisk arkiv

Lågare arbeidsløyse i juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

Månedstal frå NAV viser at talet på registrerte arbeidslause gjekk ned med 480 personar frå juni til juli, korrigert for normale sesongvariasjonar. – Det er gledelig at vi nå har fall i arbeidsløysa for tredje månaden på rad, uttalar arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Månedstal frå NAV viser at talet på registrerte arbeidslause gjekk ned med 480 personar frå juni til juli, korrigert for normale sesongvariasjonar.
– Det er gledelig at vi nå har fall i arbeidsløysa for tredje månaden på rad, uttalar arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

– Med svak vekst i økonomien og moderat etterspørsel etter arbeidskraft er det framleis uvisse om utviklinga i arbeidsløysa framover, held statsråden fram.

Ved utgangen av juli var det 78 242 heilt arbeidslause. Dette utgjer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. I juli har 52 prosent av dei registrerte arbeidslause vore arbeidssøkjarar ut over seks månader. Dette er 8 prosentpoeng høgre enn på same tid i fjor.

– Eg er uroa over at langtidsarbeidsløysa aukar. Dette viser at det er naudsynt med full merksemd på alle forhold som påverkar sysselsetjinga, og særleg tiltak for langtidsledige, seier arbeidsministeren.