Historisk arkiv

Startet forhandlinger om inkluderende arbeidsliv og sykefravær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen og partene i arbeidslivet er nå i gang med å forhandle om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA) og drøfte tiltak for å få ned sykefraværet.


Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på møtet sammen med LO-leder Roar Flåthen og John G. Bernander, administrerende direktør i NHO. Se flere bilder fra møtet på Flickr 
  

– Det første drøftingsmøtet har særlig handlet om prosess, men det har også vært en første runde på ulike tiltak for å fremme et inkluderende arbeidsliv og redusert sykefravær. Regjeringen har signalisert at vi er opptatt av at ambisjonen om 20 prosent reduksjon i sykefraværet må opprettholdes, og at innsatsen fortsatt skal omfatte alle de tre delmålene, redusert sykefravær, økt rekruttering av personer med redusert funksjonsevne og øking i den reelle pensjoneringsalderen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

I et møte 13. november 2009 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om å vurdere bedre virkemidler for å få ned sykefraværet. Det var også enighet om å forlenge IA-avtalen fram til 1. mars 2010, slik at partene kan vurdere en noe bredere virkemiddelpakke.

Forut for drøftingene som nå skal gjennomføres, har regjeringen slått fast at den vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen, og at eventuelle endringer i arbeidsgivers finansiering av sykelønnsordningen skal skje innenfor en forutsetning om budsjettnøytralitet.

Grunnlaget for drøftingene vil dels være arbeidsgrupperapporten av 13. november 2009 med forslag til en forbedret og forsterket IA-avtale. Regjeringen har dessuten satt ned en faglig ekspertgruppe som skal vurdere mulige administrative tiltak som kan bidra til en nødvendig reduksjon i sykefraværet. Dette kan være tiltak knyttet til for eksempel sykmeldingspraksis eller myndighetenes administrative oppfølging. Ekspertgruppens anbefalinger skal leveres 3. februar 2010.

Som det var enighet om mellom regjeringen og partene før jul, vil også spørsmålet om arbeidsgivernes medfinansiering av langtidssykefraværet inngå i drøftingene, jamfør pressemelding av 13. november 2009 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Den nåværende IA-avtalen ble inngått for perioden 2006-2009 mellom regjeringen, ved arbeids- og inkluderingsministeren, arbeidsgiverorganisasjonene, ved NHO, HSH, KS, NAVO, staten som arbeidsgiver, ved moderniseringsministeren, og arbeidstakerorganisasjonene, ved LO, Unio, YS og Akademikerne.