Historisk arkiv

Arbeidsdepartementet

Vil bruke 30 millioner for å få flere unge i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen vil innføre en forsterka og mer målretta innsats for å få unge i arbeid, og fra 2013 opprettes det egne kontaktpersoner som skal følge opp unge arbeidsledige ved de største NAV-kontorene. Målet er at tilbudet i større grad kan bli tilpasset den enkelte ungdoms individuelle behov.

Arbeids- og velferdsetaten styrkes med 30 millioner kroner for å øke oppfølgingen av ungdom som står utenfor arbeid og utdanning.

‒ Flest mulig skal få sjansen til å komme i arbeid. Nå innfører vi en ny ungdomssatsing som tar høyde for at ungdom er forskjellige, og trenger ulik oppfølging. Noen trenger utdanning, andre behandling for rusproblemer. Det viktige er at de får den hjelpa som kan føre dem ut i arbeidslivet, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringen vil endre innretningen på garantiordningene for ungdom 20-24 år i 2013, slik at disse i større grad tar hensyn til den enkelte ungdoms individuelle behov for bistand. Målgruppen for garantiordningene vil også omfatte ungdom med nedsatt arbeidsevne, herunder ungdom med nedsatt funksjonsevne.

Det vil også ansettes flere personer ved de største NAV-kontorene som skal jobbe med unge arbeidsledige.  

‒ Tidlig og målrettet innsats er viktig for å hindre at unge faller varig utenfor arbeidslivet. Egne kontaktpersoner for denne aldersgruppen ved de største NAV-kontorene vil styrke muligheten til å tilby godt koordinert innsats for ungdom med sammensatte behov, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.