Historisk arkiv

Forsterket innsats for barn i lavinntektsfamilier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen styrker i 2014 ordninger som gir barn i lavinntektsfamilier muligheter til aktivitet og deltakelse, og foreslår å etablere en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tiltak rettes også inn mot å bedre økonomien til barnefamilier med lave inntekter. Samlet foreslås det å øke direkte tildeling til denne gruppen med 140 millioner.

– Barn i økonomisk vanskeligstilte familier skal ha mulighet til å delta i fritids- og ferieaktiviteter på lik linje med andre barn. Oppvekst i familier med lav inntekt skal ikke være til hinder for at barn og unge kan være sammen med jevnaldrende og utfolde seg, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom skal bidra til at barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk kan delta i fritidsaktiviteter, og gi familiene tilgang til ferieopplevelser.

– Det er utrolig viktig at barn får delta på fellesarenaene, møte andre, få venner og utvikle fritidsinteresser. Å inkludere barn og gi dem en god oppvekst er et felles ansvar. Derfor er denne ordningen viktig, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

En nasjonal tilskuddsordning vil vektlegge kommunal tiltaksutvikling i samarbeid med frivillig sektor og forebyggende tjenester. Innsatsen mot fattigdom blant barn, som har vært en del av tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (storbyordningen), vil bli lagt inn i den nye nasjonale ordningen. Dette utgjør 44 millioner kroner. Bevilgningen styrkes med ytterligere 52 millioner kroner over Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett, slik at den nasjonale ordningen mot barnefattigdom vil være på 96 millioner kroner i 2014.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.  Aktivitetstilskudd og etablering av utstyrsbanker (lån av sports- og fritidsutstyr) vil bli prioritert. Tilskuddet økes med 20 millioner kroner til samlet 45 millioner kroner over Arbeidsdepartementets budsjett.

Regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddsordning som skal øke kultur- og organisasjonsdeltakelse blant barn og unge fra lavinntektsfamilier. Det skal legges til rette for økt deltakelse innen eksisterende tilbud og ordninger, og samarbeid mellom det offentlige, frivillig sektor og andre aktører. Det foreslås bevilget 5 millioner kroner over Kulturdepartementets budsjett.

Regjeringen foreslår å øke bidragsforskottet fra staten til enslige forsørgere som har ansvar for barn over 11 år. Forskottet er inntektsprøvd, og økningen vil gjelde forskott etter den høyeste satsen, det vil si for enslige forsørgere med en årsinntekt på under 235 101 kroner. Barn koster mer å forsørge etter hvert som de blir eldre, og dette tas det hensyn til ved fastsettelse av underholdsbidrag fra den bidragspliktige forelderen. Bidragsforskottet utgjør imidlertid samme beløp uansett alderstrinn. Det er bakgrunnen for at bidragsforskottet foreslås hevet for de eldste barna. For 2014 vil dette innebære at bidragsforskottsordningen styrkes med 14 millioner kroner over Arbeidsdepartementets budsjett.

Regjeringen foreslår å heve boutgiftstakene i bostøtten for at ordningen skal bli bedre for barnefamilier med lave inntekter. Regjeringen foreslår at bostøtten styrkes med 50 millioner kroner over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.