Historisk arkiv

Styrker håndheving av brudd på arbeidsmiljøloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å styrke håndhevingen av brudd på arbeidsmiljølovgivningen. Målet er å sikre et ryddig arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsforhold for alle arbeidstakere i Norge.

Lovendringene ble vedtatt i Stortinget 10. juni.  

– Dette betyr at vi får en mer effektiv håndheving av arbeidsmiljøregelverket. Arbeidstilsynet får blant annet flere virkemidler for å slå ned på de som bryter lover og regler. Fagforeninger får også bedre muligheter til å spille en viktig rolle i dette arbeidet, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Lovendringene omfatter:

  • Søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie. I dag må den innleide selv forfølge brudd på arbeidsmiljøloven, noe som kan være vanskelig. Søksmålsrett for fagforeninger kan bidra til bedre etterlevelse, og til at flere ulovlig innleide får fast ansettelse/erstatning. Fagforeningen som skal reise søksmål må ha medlemmer i innleievirksomheten.
  • Utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet ved innleie, nærmere bestemt ved innleie etter avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Virksomheten skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet framlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale, og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i bestemmelsen.
  • Arbeidstilsynet får adgang til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på arbeidsmiljøregelverket.  

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2014, med unntak av reglene om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie, som trer i kraft 1. juli 2013.